preskoči na sadržaj

Osnovna škola Šime Budinića Zadar

Vijeće roditelja

Dana 25. siječnja 2018. godine u prostorijama škole održano je Vijeće roditelja sa slijedećim dnevnim redom:

1. Osvrt na zaključke s prethodne sjednice Vijeća roditelja
2. Izvješće razvojno Stručne službe škole o odgojno-obrazovnom radu u prvom polugodištu školske godine 2017./2018.
3. Nepridržavanje načela primjerenosti na nastavi kod učitelja
4. Zaključivanje ocjena na kraju školske godine
5. Zadaće u nižim razredima
6. Razno

Vijeće roditelja raspravljalo je o pitanjima značajnim za rad škole i dalo mišljenje i prijedloge prema točkama
dnevnog reda.Sjednice Vijeća roditelja održati će se tijekom školske godine u suglasnosti sa roditeljima koji ustrojavaju tijelo Vijeća roditelja.


Vijeće roditelja šk.g. 2017./2018.

Sjednica Vijeća roditelja održana je u petak 22. rujna 2017.godine  u prostorijama OŠ Šime Budinića u Zadru.

Vijeće roditelja raspravljalo je o sljedećim točkama dnevnog reda:

1. Konstituiranje Vijeća roditelja, izbor predsjednika i dopredsjednika.

2. Donošenje plana i programa rada Vijeća roditelja za školsku godinu 2017./2018.

3. Rasprava i donošenje odluke Vijeća roditelja o izboru osiguravajuće kuće
   za osiguranje učenika za 2017./2018. školske godine.

4. Rasprava i mišljenje RV o školskom kurikulumu.

5. Početak školske godine 2017./2018., pitanja za Stručnu službu.

Natpolovičnom većinom za predsjednika Vijeća roditelja odabrana je gospođa Branka Vulin,  a za dopredsjednika odabran je gospodin  Marin Bukulin.

Ime i prezime razrednika        Ime i prezime roditelja              Ime i prezime razrednika      Ime i prezime roditelja

1.a Meri Marin Sorić            Ivana Rajhenfater                          5.a Marija Šarić                   Rina Dunatov

1.b  Jasminka Peričić            Nensi Rupić Jović                        5.b  Biljana Agić                  Laura Parić

1.d  Helena Bonovil B.           Mladen Vukšić                               5.d Željka Jurin                    Marina Šarlija

1.e  Suzan Šoša                     Andrea Zaninović Erceg             5.e  Anita Mustać               Kristijan Mandi

2.a  Jadranka Čikić                 Ivana Bencun                                6.a Mirjana Sorić                Ivana Haberle

2.b Dolores Nanić                  Božidar Švorinić                           6.b Kristina Zubčić             Milena Pešić L.

2.c  Marinela Ivković               Maja  Sutlović                               6.d Bosiljka Lončar            Lena Martinović

2.d  Jadranka Dunatov            Dubravka Klarin Glavan                6.e Marijana Dellavia       Tino Festini

2.e  Rajka Lovretić                  Ivana Rogić                                  7.a Majda Milić                 Nikolina Fabulić

3.a  Jagoda Galić                   Lovorka Mavra                             7.b Ana Džaja                   Suzana Pušnik

3.b Nina Dokoza                     Đurđica Gašparović Gazić           7.d Zrinka Klarin                Irena Kozulić

3.d Ljeposava Gulan               Marijana Travaš Karlović              7.e Katja Kožul                   Lidija Vidov B.                                                        

3.e Anamarija Buškulić          Kristijan Mandić                            7.f Roko Dujić                   

3.f Ana Batur                           Sanja Knežević                               8 .a Nansy Gjergja             Branka Mijić               

4.a Ivanka Biskup                     Ana Zrilić                                        8b.Blaženka Marčina        Branka Vulin

4.b Vanja Franić                      Marko Kadija                                  8.d  Marta Torić                Nevena Lonić                                     

4.c Petra Paunović                  Tajana Maslarić Radeka                 8.e Matea Jurjević             Olivia Trtanj

4.d Antonija Bajlo                    Marin Bukulin

4.e Snježana Bodrožić            Marina Čondrić               


Predstavnik Vijeća roditelja u Školskom odboru

Dana 2.03.2017. u prostorijama škole Šime Budinića u Zadru održano je Vijeće roditelja sa sljedećim toćkama dnevnog reda.


1. Biranje jednog predstavnika iz reda Vijeća roditelja u novi saziv Školskog odbora
2. Zahtjev roditelja učenika 3. razreda o mogućnosti uvođenja Talijanskog jezika u 4. razred u školskoj godini 2017./2018.
3. Odgojno obrazovne aktualnosti

Izborno povjerenstvo predložilo je kandidate iz reda Vijeća roditelja za člana Školskog odbora:
1. Marija Marfat
2. Tajana Maslarić Radeka
3. Maja Sutlović
4. Marijana Travaš Karlović

Tajnim glasovanjem Vijeće roditelja je odabralo gđu. Marijanu Travaš Karlović za članicu Školskog odbora sa ukupno 12 glasova.


Vijeće roditelja šk.g. 2016./2017.

Sjednica Vijeća roditelja održana je u petak 23.rujna 2016. godine u 19,30 sati u prostorijama OŠ Šime Budinića u Zadru.

Vijeće roditelja raspravljalo je o sljedećim točkama dnevnog reda:

1. Konstituiranje Vijeća roditelja, izbor predsjednika i dopredsjednika.

2. Plan i program rada Vijeća roditelja za školsku godinu 2016./2017.

3. Rasprava i donošenje odluke Vijeća roditelja o izboru osiguravajuće kuće
   za osiguranje učenika za 2016./2017. školske godine.

4. Rasprava i mišljenje RV o školskom kurikulumu.

5. Početak školske godine 2016./2017. pitanja za Stručnu službu.

Natpolovičnom većinom za predsjednika Vijeća roditelja odabran je roditelj Tomislav Grandov, a za dopredsjednicu odabrana je gđa. Maja Sutlović.


Vijeće roditelja šk.g. 2015./2016.

Dana 22.travnja u 19,15 sati održano je Vijeće roditelja s slijedećim dnevnim redom:

1. Regulacija prometa na križanjima i pješačkim prijelazima
2. Raspored dopunske nastave
3. Produženi boravak
4. Vršnjačko nasilje

Predsjednica Vijeća roditelja gđa. Ana Mrđen Veršić otvorila je sjednicu s predloženim točkama dnevnog reda o kojima su nazočni roditelji iznjeli primjedbe. Svojim potpisima potvrdili su potrebu riješavanja bolje i sigurnije regulacije prometa preko pješačkih prijelaza.
U tu svrhu podnjeti će se dopis policijskoj upravi u Zadru i komunalnoj djelatnosti Grada Zadra zbog sigurnosti naše djece.


Vijeće roditelja šk.g. 2015./2016.

Dana 6.listopada 2015. godine održana je konstitutivna sjednica Vijeća roditelja prema točkama dnevnog reda:

1.Konstituiranje Vijeća roditelja,biranje predsjednika i zamjenika predsjednika

2.Izvješće ravnatelja o realizaciji Školskog kurikuluma i Godišnjeg plana i programa rada u protekloj školskoj godini

3.Mišljenje Vijeća o školskom kurikulu i Godišnjem planu i programu rada za slijedeću 2015./2016.školsku godinu.

4.Donošenje smjernica o radu Vijeća za tekuću školsku godinu

5.Rasprava o ponudama osiguravajućih kuća za osiguranje učenika

Za predsjednicu Vijeća roditelja natpolovičnom većinom odabrana je Ana Mrđen,a za zamjenika Oleg Hajnc.

 Vijeća roditelja sastajati će se tijekom godine prema potrebi.

Odjeljenje

Razrednik

Ime i prezime roditelja

1.a

Jagoda Galić

Ana Mrđen Veršić

1.b

Nina Dokoza

Đurđica Gašparović Gazić

1.d

Ljeposava Gulan

Ivica Smoljan

1.e

Anamarija Buškulić

Tea Galošić

1.f

Ana Batur

Ana Belić

2.a

Ivanka Biskup

Ana Zrilić

2.b

Vanja Franić

Boris Špinderk

2.c

Petra Paunović

Tajana Maslarić Radeka

2.d

Antonia Bajlo

Martina Čulin

2.e

Snježana Bodrožić

Slavica Balgavi

3.a

Helena Bonovil Borović

Marija Marfat

3.b

Jasminka Peričić

Dinka Dorotnić

3.d

Meri Marin Sorić

Lucija Pučo

3.e

Suzan Šoša

Nenad Florić

4.a

Jadranka Čikić

Valter Bacalja

4.b

Dolores Nanić

Tomislav Sturnela

4.d

Jadranka Dunatov

Lena Martinović

4.e

Rajka Lovretić

Fanita Kukuljica

5.a

Majda Milić

Ana Burčul

5.b

Ana Džaja

Tanja Kovačić

5.d

Zrinka Klarin

Daniječ Omelić

5.e

Katja Kožul

Vesna Skračić

5.f

Mateo Kačunić

Danijela Stipanić Graf

6.a

Nancy Gjergja

Maja Žuvanić

6.b

Boris Banić

Ana Brkljača

6.d

Marta Torić

Toran Marasović

6.e

Ivana Bašić

Sanja Dumić

7.a

Marija Šarić

Ana Matanović Šare

7.b

Biljana Agić

Mirjana Čepić

7.d

Anita Mustać

Nenad Florić

7.e

Fani Paleka

Iva Martinović

8.a

Mirjana Sorić

Maja Lovrin Đurović

8.b

Anita Žugić - Rogić

Doris Klešnik

8.c

Blaženka Marčina

Manuela Gospić

8.d

Bosiljka Lončar

Oleg Hajnc

8.e

Marijana Dellavia

Suzana Menonski


Sjednica Vijeća roditelja

Dana 15.rujna 2014.godine održana je konstitutivna sjednica Vijeća roditelja prema slijedećem

dnevnom redu:

1. Konstituiranje Vijeća roditelja,izbor predsjednika i dopredsjednika

2. Rasprava i prijedlog Vijeća roditelja o izboru osiguravajuće kuće za  osiguranje učenika za školsku godinu 2014./2015.

3. Rasprava i mišljenje  o Školskom kurikulu

4. Godišnji plan i program škole za školsku godinu 2014./2015.

5. Početak školske godine 2014./2015.

Izborno povjerenstvo temeljem članka 73.Statuta škole predložilo je kandidate za predsjednika Vijeća roditelja i dopredsjednika. Članovi izbornog povjerenstva bili su : Oliver Božić,Sanja Babić- Majerović i Anica Košta. Za predsjednika Vijeća roditelja odabran je jednoglasnom odlukom Josip Žunić ,a za dopredsjednicu odabrana je  Džepina Nediljka.

Sjednice Vijeća roditelja održati će se minimalno četiri puta tijekom školske godine u suglasnosti sa roditeljima koji ustrojavaju  tijelo Vijeća roditelja.

 


Vijeće roditelja šk.g. 2014./2015.

 

Vijeće roditelja

Vijeće roditelja čine javno izabrani predstavnici razrednih odjela - jedan roditelj iz svakog odjela (ukupno 38 roditelja). Vijeće roditelja formira se na konstitucijskom sastanku na početku školske godine kada se bira i predsjednik, te zamjenik predsjednika.

Vijeće roditelja raspravlja o pitanjima značajnim za život i rad škole te daje mišljenja i prijedloge u svezi:

 • s organizacijom rada škole, početkom i završetkom nastave te drugim oblicima  obrazovnog rada

 • s organiziranjem izleta, ekskurzija, športskih natjecanja i kulturnih manifestacija

 • s vladanjem i ponašanjem učenika u školi i izvan nje

 • s uvjetima rada i poboljšanjem uvjeta rada u školi

 • s osnivanjem i djelatnosti učeničkih udruga te sudjelovanjem učenika u njihovu radu

 • sa socijalno-ekonomskim položajem učenika i pružanjem odgovarajuće pomoći

 • s organiziranjem nastave, uspjehom učenika u obrazovnom radu, izvanškolskim i izvannastavnim aktivnostima

 

POPIS RODITELJA U VIJEĆU RODITELJA U ŠKOLSKOJ GODINI 2014./2015.

Razredni odjel

Ime i prezime roditelja

Razredni odjel

Ime i prezime roditelja

 

 

 

Vijesti:

Sjednica Vijeća roditelja sazvana je 13.09.2012. godine u prostorijama škole na kojoj su nazočili predstavnici roditelja svih razrednih odjeljenja, a koji čine tijelo vijeća roditelja. Sjednica se održava prema slijedećim točkama dnevnog reda:

 1. Biranje predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća roditelja za 2012./13. šk.god.
 2. Smjernice u radu Vijeća roditelja, plan i program rada
 3. Predstavljanje i rasprava o školskom kurikulumu
 4. Izvješće o radu u protekloj školskoj godini, osvrtna realizaciju godišnjeg plana i programa
 5. Osiguranje učenika u školskoj 2012./13. godini
 6. Odgojno-obrazovne aktualnosti u školi

Članovi Vijeća roditelja birali su za predsjednicu Vijeća gđu. Teu Marelić, a za zamjenika izabrali su gosp. Denisa Plesića.

Vijeće roditelja je tijelo koje je u školi ustrojeno radi interesa učenika i povezivanja škole sa društvenom sredinom i njegova uloga je višeznačna.                              Sastajati će se tijekom godine prema potrebi.


Sjednica Vijeća roditelja

 

Dana 22. siječnja 2013. održana je sjednica Vijeće roditelja
sa predloženim dnevnim redom:
 
 1. Odgojno-obrazovne aktualnosti škole
 
 2. Oblježavanje 40.obljetnice utemeljenja osnovne škole
Šime Budinića
 
 3. Biranje jednog predstavnika iz reda Vijeća roditelja u
novi saziv Školskog odbora
 
 
Predsjednica Vijeća gđa. Tea Marelić otvorila je sjednicu Vijeća roditelja sa predloženim dnevnim redom. Roditelji su prema 1.točci dnevnog reda iznosili prijedloge zapoboljšanje odgojno-obrazovnih postignuća učenika kao npr: rasterećenje učenika zbog obimnog pisanja domaćih zadaća kod kuće, preopterećenje učenika za vrijeme odmora i vikenda školskim obvezama,pojačani tempo učenja nakon završetka 1.polugodišta odnosno nagli prijelaz sa odmora na rad i učenje te prijedlog roditelja da se nastavi sa klasičnim zaključivanjem ocjena na kraju odgojno-obrazovnog razdoblja, a ne sa ispisom izvješća o postignućima učenika.
 
Roditelji su iznjeli prijedloge koji se odnose na drugu točku dnevnog reda koju jeobrazložio ravnatelj te pojasnio mogučnosti škole i plan obilježavanja dana 40. obljetnice škole. Roditelji su sa razurazumjevanjem prihvatiliprijedlog ravnatelja o sponzorstvu te predlažu sudjelovanje roditeljau prikupljanju novca za obilježavanje dana 40.obljetnice osnovne škole na način uplate na žiro račun škole ili direktnim prikupljanjem novca prema mogućnostimaroditelja odnosno prikupljanjem sa minimalnom uplatom u iznosu od 20,00 kn.
 
Prema 3.točci dnevnog reda u novi saziv Školskog odbora biran je jedan predstavnik kojeg su predložili i birali predstavnici Vijeća roditelja. Predloženi kandidati bili su : gospodin Denis Pleslić, dipl.ing. strojarstva zaposlen u srednjoj strukovnoj školi Vice Vlatkovića i gospodin Tomislav Stanić, umirovljenik po struci socijalni radnik. Biranjem je potvrđeno da je gospodin Denis Pleslić izabran većinom glasova roditelja u novi saziv Školsog odbora.

Važne poveznice
OBAVIJEST ZA RODITELJE

Popis udžbenika za šk. god. 2018./2019.

Vremenska prognoza
Vremenik natjecanja

Natjecanja i smotre u 2018.g

Svim učenicima puno sreće i znanja!!

Zato sto volim Zadar

KORISNI LINKOVI

 

 

Zakoni i pravilnici

Zakone i pravilnike možete pronaći na stranicama Agencije za odgoj i obrazovanje

BONTON

"Skockajte web! 2012"

NAŠA WEB-STRANICA U FINALU NAJBOLJIH NA NATJECANJU  "SKOCKAJTE WEB 2012"

Kalendar
« Studeni 2018 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Prikazani događaji

Vremenska prognoza

Prvi glas Budinića

Čitamo mi, u obitelji svi 2012./2013.

Stop nasilju među djecom!

ANKETA
Učite li njemački jezik?
 

Brojač posjeta
Ispis statistike od 4. 4. 2010.

Ukupno: 908772
CMS za škole logo
Osnovna škola Šime Budinića Zadar / Put Šimunova 4, HR-23000 Zadar / os-sbudinica-zd.skole.hr / ured@os-sbudinica-zd.skole.hr
preskoči na navigaciju