preskoči na sadržaj

Osnovna škola Šime Budinića Zadar

 > Naslovna  > Natječaji
Natječaj

Obavijest kandidatima po objavljenim natječajima
Priloženi dokumenti:
Obavijest.docx


Natječaji

Obavijest
 • OŠ ŠIME BUDINIĆA
 • ZADAR,PUT ŠIMUNOVA 4
 • KLASA:112-01/18-01/203,205
 • URBROJ: 2198/01-25-18-3
 • U Zadru, 2.listopada  2018.                     

 

Obavijest kandidatima po objavljenom natječaju

za učitelja matematike i engleskog jezika

             Po objavljenom natječaju od 31.kolovoza 2018. za  učitelja matematike  i engleskog jezika, puno, neodređeno vrijeme, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora, ravnateljica je donijela  odluku o zapošljavanju:

 1. VLATKE ČOTA, mag. matematike i mag. informatike, I. vrste, VSS, koja  udovoljava uvjetima natječaja, te zasniva radni odnos na radnom mjestu učitelja matematike, na puno, neodređeno vrijeme.
 2. ANDREJE  SUTLOVIĆ, prof. engleskog jezika i književnosti, I. vrste, VSS, koja udovoljava uvjetima natječaja, te zasniva radni odnos na radnom mjestu učitelja englesko jezika, na puno, neodređeno vrijeme

                                                        

                                                                          v.d. Ravnatelja/ice

                                                                      Jagoda Galić, dipl. učiteljica


Natječaj za ravnatelja škole

Natječaji
 • OŠ ŠIME BUDINIĆA
 • ZADAR,PUT ŠIMUNOVA 4
 • KLASA:112-01/18-02/203,205
 • URBROJ: 2198/01-25-18- 2                                          
 • Zadar, 31. kolovoza 2018.                                                                                                                                                                                                                                          

 

O B A V I J  E S T

            Obavještavamo vas da je zbog tehničke greške  pri objavi natječaja u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje natječaj za učitelja matematike, puno, neodređeno vrijeme- 1 izvršitelj i učitelja engleskog jezika i književnosti – 1 izvršitelj, natječaji su objavljeni tek 31. kolovoza 2018. što znači da su otvoreni do 8. rujna 2018. godine.

                                                                   Tajnica

                                                                 Ana Sutlović

                                                        


Obavijest

Obavijest po natječaju

OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA RAVNATELJA/ICU ŠKOLE

 

 • Naziv škole i sjedište : OŠ ŠIME BUDINIĆA ZADAR
 • KLASA: 602-01/18-01/165
 • URBROJ:2198/01-25-18-5
 • Zadar,12. lipnja 2018.

                                                                                             

Predmet: Obavijest o natječaju za ravnatelja/icu  škole

 

Izvješćujemo Vas da je Školski odbor Osnovne škole Šime Budinića prema raspisanom natječaju za izbor i imenovanje ravnatelja/ice  Osnovne škole Šime Budinića objavljenom dana  13. travnja 2018. u dnevnom  tisku „24 sata“ proveo postupak za izbor i imenovanje ravnatelja škole sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te odredbama Statuta škole.

U postupku izbora i imenovanja ravnatelja/ice  Školski odbor Osnovne škole Šime Budinića _ zatražio  je prethodnu suglasnost ministra  znanosti, obrazovanja i sporta.                 Prethodna suglasnost ministra   znanosti, obrazovanja i sporta nije uskraćena do dana 4. lipnja 2018. te se sukladno članku 127. stavku 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi smatra da je suglasnost dana.

Slijedom navedenoga Školski odbor Osnovne škole Šime Budinića  na sjednici održanoj 12.lipnja 2018. donio je Odluku o imenovanju  Jagode Galić ravnateljicom Osnovne škole Šime Budinića  KLASA :602-01/18-01/165; URBROJ: 2198/01-25-18-4 na vrijeme od pet godina.

U privitku Vam vraćamo natječajnu dokumentaciju.

Pouka o pravnom lijeku:

Svaki  kandidat prijavljen na natječaj za ravnatelja škole ima pravo pregledati natječajnu dokumentaciju i podnijeti tužbu nadležnom sudu protiv Odluke o imenovanju ravnatelja škole, u roku od 15 dana od dana primitka ove obavijesti.       

Tužba se podnosi općinskom sudu mjesno nadležnom prema sjedištu Osnovne škole Šime Budinića Zadar.                                                                         

                                                                    Predsjednica Školskog odbora:

                                                                         Antonia Bajlo, dipl. učitelj


Obavijest
 • OŠ ŠIME BUDINIĆA
 • ZADAR,PUT ŠIMUNOVA 4
 • KLASA:112-01/18-01/87
 • URBROJ: 2198/01-25-18-4
 • U Zadru, 3. svibnja 2018.

 

Obavijest kandidatima po objavljenom natječaju od 7.travnja 2018. za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanje radnog odnosa

 

                        Po objavljenom natječaju za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanje radnog odnosa od 7.travnja 2018za stručnog suradnika psihologa, ravnatelj OŠ Šime Budinića Zadar izabrao je:

 INU NIKOLIĆ,  prof. psihologije

Kandidatkinja je  primljena na puno, određeno vrijeme,od  3.svibnja 2018. do 2. svibnja 2019. godine.

 

 

                                                                                  Ravnatelj

                                                                           Ivan Čular,prof.


Natječaj za ravnatelja

Na temelju članka 126. i  članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N. N br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13.,152/14. i 7/17.) te članka 60. i 61. Statuta Škole Osnovne Šime Budinića, Školski odbor  raspisuje:

N A T J E Č A J

 za izbor i imenovanje ravnatelja/ice škole 

               

Za ravnatelja/icu osnovne škole može biti  imenovana osoba  koja ispunjava slijedeće uvjete:

1. završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se natječe za ravnatelja, a koji može biti:

a) sveučilišni diplomski studij ili

b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili

c) specijalistički diplomski stručni studij

 

2.uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 

3. najmanje osam ( 8  )godina staža osiguranja u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet (5) godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

 

Osim osobe koja je završila neki od studija iz članka 126. stavka 1. podstavka 1. točkama a,b,c ovoga članka, ravnatelj/ica osnovne škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova.

 

Iznimno ravnatelj može biti i osoba koja ne ispunjava uvjete iz stavka 1. podstavka 1. ili stavka 2.članka 126. ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja  u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o osnovnom školstvu (N. N. 59/90, 26/93,29/94, 7/96, 59/01,114/01 i 76/05).

 

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici:

 • životopis,
 • domovnicu,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi ( diplomu),
 • dokaz o položenom stručnom ispitu, odnosno da je osoba oslobođena obveze polaganja,
 • dokaz o stažu osiguranja ( potvrda ili elektronički zapis HZMO o stažu osiguranja),
 • dokaz o radnom iskustvu na odgojno-obrazovnim poslovima ( potvrda  školske ustanove  o vrsti i trajanju poslova),
 • dokaz ( uvjerenje nadležnog suda) da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 30 dana,
 • dokaz o obavljanju poslova ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu za osobe koje se kandidiraju temeljem članka 126. stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

 

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od pet (5) godina.

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijave je osam (8) dana od dana objave natječaja.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljajuse naadresu:

OŠ Šime Budinića Zadar, Put Šimunova 4, s naznakom „ Natječaj za ravnatelja/icu - ne otvarati“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti  obaviješteni u roku od četrdeset i pet (45) dana od  isteka roka za podnošenje prijava.

Natječaj je objavljen u dnevnim novinama“24sata“ 13. travnja 2018. godine i traje do 21. travnja 2018.godine.


 
 • REPUBLIKA HRVATSKA
 • OSNOVNA ŠKOLA
 • ŠIME BUDINIĆA ZADAR
 • PUT ŠIMUNOVA 4
 • KLASA:112-02/18-01/87
 • URBROJ:2198/01-25-18-1
 • Zadar, 6. travnja 2018.

Temeljem članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja  (N. N. 57/12., 120/12.) i Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87/09,92/10., 105/10.,90/11,5/12.,            86/12.,94/13.; 152/14. i 7/17.) ravnatelj OŠ  Šime Budinića Zadar raspisuje

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za:

 1. stručnog suradnika, psihologa - 1 izvršitelj

Predmet javnog poziva  je dodjela sredstava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa  u 2018. godini nezaposlenim osobama bez radnog iskustva u zvanju za koja su se obrazovale  neovisno o tome  je li stručni ispit  ili radno iskustvo, zakonom ili drugim propisom  utvrđeno  kao uvjet za obavljanje poslova radnog mjesta određenog zanimanja.

UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87/09, 92/10., 105/10.,90/11,5/12., 94/13. I 152 /14.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško  -psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu ( NN 47/96.,56/01.)

Uz prijavu kandidati / kandidatkinje  su dužni priložiti:

 1. Životopis
 2. Dokaz o hrvatskom državljanstvu ( preslika domovnice)
 3. Dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja ( preslika diplome ili potvrde o stečenoj stručnoj spremi)
 4. Uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci)
 5. Presliku dokaza o nezaposlenosti iz evidencije HZZ
 6. Presliku potvrde ili elektronički zapis o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje  kojom kandidat dokazuje postojanje /nepostojanje  evidentiranog staža  u zvanju za koje se obrazovao, ne starije od mjesec dana.

Nepotpune  i nepravovremene molbe neće se razmatrati.

Rok prijave na natječaj je 8 dana od dana objave  na mrežnim stranicama i oglasnim pločama  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole.

Pismene ponude  dostaviti na adresu OŠ Šime Budinića Zadar, Put Šimunova 4, 23000 Zadar. Zaprimljena dokumentacija  neće se vraćati kandidatima.

O rezultatima natječaja  kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Škole      (http://www.os-sbudinica-zd.skole.hr ) nakon donošenja odluke.

 

                                                                           Ravnatelj

                                                                        Ivan Čular,prof.


Obavijest

Obavijest

OŠ ŠIME BUDINIĆA

ZADAR,PUT ŠIMUNOVA 4

KLASA:112-01/18-01/06

URBROJ: 2198/01-25-18-3

U Zadru, 20.veljače  2018.                     

 

 

Obavijest kandidatima po objavljenom natječaju

za učitelja glazbene kulture od 7. veljače 2018.

 

             Po objavljenom natječaju od 7. veljače 2018. za  učitelja glazbene kulture  – 1 izvršitelj, 10 sati nastave tjedno, određeno do 15. lipnja 2018., uz suglasnost Školskog odbora, ravnatelj je donio odluku o zapošljavanju

      1. ANTONIJE TOPIĆ, mag. primarnog obrazovanja, I. vrste, VSS, koja je  završila srednju glazbenu školu, pa ne udovoljava uvjetima natječaja, ali zasniva radni odnos  kao učitelja glazbene kulture, nestručno do 15. lipnja 2018. godine.

 

                                                               Ravnatelj

                                                            Ivan Čular, prof


Natječaj

Natječaj

Natječaj

Obavijest
 • OŠ ŠIME BUDINIĆA
 • ZADAR,PUT ŠIMUNOVA 4
 • KLASA:112-01/17-01/238,239,240
 • URBROJ: 2198/01-25-17-3
 • U Zadru,20 .prosinca 2017.                     

 

            Obavijest kandidatima po objavljenim natječajima od 8. prosinca 2017. za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

 

            Po objavljenim natječajima od 8. prosinca 2017.godine za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za učitelja razredne nastave – 1 izvršitelj, stručnog suradnika pedagoga - 1 izvršitelj i  učitelja geografije – 1 izvršitelj, ravnatelj Škole donio je odluku o izboru:

      1. Za učitelja razredne nastave na puno, određeno vrijeme od  siječnja 2018. do  siječnja 2019.godine izabrana je

       - TEA  BABIN,magistra primarnog obrazovanja

    2. Za stručnog suradnika pedagoga na puno, određeno   vrijeme od siječnja 2018. do siječnja 2019. godine izabrana je

       -  KRISTINA MILAN, magistra sociologije i magistra pedagogije

    3. Za učitelja geografije  na  6 mjeseci, od siječnja 2018. do  lipnja 2018. godine izabrana je

      - KRISTINA PEROVIĆ, magistra  geografije

 

                                                               Ravnatelj

                                                            Ivan Čular,prof


Javni poziv za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Obavijest o javnom pozivu za stručno osposobljavanje

Izvješćujemo Vas da su prema javnom pozivu za podnošenje zahtjeva  za  stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa objavljenom dana 25. rujna 2017. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za stručno osposovljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Šime Budinića Zadar za učitelja razredne nastave, puno određeno vrijeme izabrani:

- ANTONIA GAŠPEROV, VSS, mag. primarnog obrazovanja za osposobljavanje za učiteljicu razredne nastave na puno,određeno vrijeme do listopada 2018. godine.                        

- MATEA BAČIĆ, VSS, mag. primarnog obrazovanja, za osposobljavanje za učiteljicu razredne nastave na puno, određeno vrijeme do listopada 2018. godine.

 

Ravnatelj

Ivan Čular, prof.

 


Obavijest o natječajima za radna mjesta

                 Izvješćujemo Vas da su prema natječajima objavljenim dana 23. rujna 2017. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Šime Budinića Zadar za:

učitelja hrvatskog jezika i književnosti, za učitelja matematike, za učitelja razredne nastave i stručnog suradnika defektologa  izabrani:

 

- Mateja Jurjević, VSS, prof. za prof. hrvatskog jezika i književnosti na nepuno, radno vrijeme, 11 sati nastave tjedno, neodređeno, koja u potpunosti udovoljava uvjetima natječaja i zakonskim uvjetima.

                                  

- Jaruška Stjepanek, VSS, prof. matematike, za učitelja matematike na puno, neodređeno radno vrijeme, koja u potpunosti udovoljava uvjetima natječaja i zakonskim uvjetima.

 

-Ana Batur, VSS, mag. primarnog obrazovanja, za učitelja razredne nastave na puno, određeno vrijeme do povratka učiteljice s rodiljnog dopusta, koja u potpunosti udovoljava uvjetima natječaja i zakonskim uvjetima.

 

-Antea Kolega, VSS, mag. opće defektologije za  radno mjesto defektologa, puno određeno radno vrijeme do povratka defektologinje s rodiljnog dopusta, koja u potpunosti udovoljava uvjetima natječaja i zakonskim uvjetima.

 

 

                                                                                   Ravnatelj

           

                                                                                  Ivan Čular, prof.

 


Natječaj za stručno osposobljavanje

Natječaji

Obavijest po natječaju

OŠ ŠIME BUDINIĆA ZADAR

KLASA : 112-02/17-01/118

URBROJ:2198/01-25-17-1

Mjesto i datum: Zadar,18. rujna 2017.

                      Izvješćujemo Vas da je prema natječaju za radno mjesto učitelja glazbene kulture na nepuno, radno vrijeme, 10 sati nastave tjedno, određeno do 15. lipnja 2018. godine objavljenom dana 1. rujna 2017. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Šime Budinića Zadar izabrana ANTONIJA TOPIĆ, mag. primarnog obrazovanja, ( završena srednja glazbena škola) nestručno, koja ne udovoljava uvjetima natječaja i zakonskim uvjetima te je s imenovanim/om sklopljen ugovor o radu dana 18. rujna 2017. godine, na rok od 5 mjeseci.

 

                                  

                                                                                  Ravnatelj

                                                                                  Ivan Čular, prof.

 


Natječaj

Plan prijema na stručno osposobljavanje

Natječaj

Obavijest po natječaju
 • OŠ Šime Budiniać Zadar
 • KLASA:112-02/17-01/56
 • URBROJ: 2198/01-25-17-3
 • Zadar, 17.ožujka 2017.

Izvješćujemo Vas da je prema natječaju za radno mjesto učitelja prirode i biologije, puno, određeno vrijeme do povratka učiteljice s rodiljnog dopusta, objavljenom dana 7. ožujka 2017.godine  na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Šime Budinića Zadar  izabrana MIHOVILA NAKIĆ, mag. edukacije biologije i kemije, koja udovoljava uvjetima natječaja i zakonskim uvjetima te je s imenovanom sklopljen ugovor o radu dana 20.ožujka 2017. godine.

 

                                                                                  Ravnatelj:

                                                                                  Ivan  Čular,prof.


Natječaj
 • OŠ ŠIME BUDINIĆA
 • ZADAR,PUT ŠIMUNOVA 4
 • OIB:83934515407
 • KLASA:112-01/17-02/45
 • URBROJ: 2198/01-25-17- 1                             
 • Zadar, 6. ožujka 2017.                                                  ZADAR                                                                                                                                                                                        

 

„U skladu s člankom 107. stavkom 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( „Narodne novine“  br. 87/08.,86/09.,92./10.,105./10. i 86/12.; 94/13. i 152/14.), člankom 95. Statuta i  člankom 6. Pravilnika o radu, ravnatelj Osnovne škole  Šime Budinića  Zadar, objavljuje natječaj za radno mjesto:

- učitelj prirode-biologije, puno, određeno, do povratka učiteljice s rodiljnog dopusta - 1 izvršitelj

Uvjeti:

1. Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi  i pedagoško-psihološkom obrazovanju  učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj i srednjoj školi ( „NN“ br.  47/96.; 56/01. ).

2. Uz prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti molbu s preslikom potrebne

dokumentacije:

- dokaz o stručnoj spremi (preslika valjane isprave kojom se dokazuje vrsta i stupanj stručne spreme),

-  uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci ) odnosno uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak  u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnom i srednjem školstvu,

-  domovnicu,

-   životopis

    Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Kandidat koji ima pravo prednosti prema posebnom zakonu, mora se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti potvrde o priznatom statusu, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate  samo pod jednakim uvjetima.

Prijave  s naznakom „za natječaj“ se podnose u roku od 8 dana od dana objave natječaja  na adresu škole: Put Šimunova 4, Zadar. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.“

Dokumenti se ne vraćaju, a obavijest o izboru kandidata biti će na web stranici Škole

/ www.sbudinica-zd.skole.hr / u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.“

                                                                                                     Ravnatelj:

                                                                                                Ivan Čular, prof.


Obavijest
 • Osnovna škola Šime Budinića Zadar
 • Put Šimunova 4
 • KLASA: 602-02/16-01/436
 • UR.BROJ:  2198/01-25-16-5
 • Zadar, 21.prosinca 2016.

 

Temeljem čl. 114.st.1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (NN 87/08, 86/09,92/10, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13,152/14), člankom 72. Statuta škole, člankom 10. Pravilnika o radu Škole i člankom 7. Administrativno tehnički i pomoćni poslovi–Voditelj računovodstva Pravilnika o organizaciji  rada i sistematizaciji radnih mjesta Škole, ravnatelj škole donosi

 

O D L U K U

o  zasnivanje radnog odnosa

 

1. Za radno mjesto voditelja računovodstva, na puno ( 40 sati tjedno) , neodređeno vrijeme, sklopit će se ugovor o radu s MARTINOM MARIĆ, VSS , I. vrste, stručnom  specijalisticom  ekonomije s  datumom 21. prosinca 2016. godine.

2. Za radno mjesto učitelja građanskog odgoja i obrazovanja, skraćeno 3 sata nastave tjedno, određeno, do povratka učiteljice s porodnog odnosno roditeljskog dopusta sklopit će se ugovor o radu s ANOM MARIJOM NISETEO, VSS, I. vrste, prof. povijesti i dipl. učitelj.

Obrazloženje

1. Na natječaj objavljen na web stranicama i oglasnim pločama  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i  web stranicama i oglasnoj ploči OŠ Šime Budinića  dana  9. prosinca 2016. godine za radno mjesto voditelja računovodstva, na puno, neodređeno vrijeme, prijavilo se sedam ( 7 ) kandidata.

Nakon razmatranja zaprimljenih molbi utvrđeno je da izabrana kandidatkinja ispunjava opće i posebne uvjete propisane čl. 6. Pravilnika o radu  OŠ Šime Budinića i člankom 7. Administrativno tehnički i pomoćni poslovi – Voditelj  računovodstva Pravilnika o organizaciji  rada i sistematizaciji radnih mjesta.

Školski odbor na sjednici održanoj dana 21.12.2016. dao je prethodnu suglasnost na prijedlog ravnatelja  za zasnivanje radnog odnosa sa izabranom kandidatkinjom Martinom  Marić.

2.Na natječaj objavljen na web stranicama i oglasnim pločama  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i  web stranicama i oglasnoj ploči OŠ Šime Budinića  dana  9. prosinca 2016. godine za radno mjesto učitelja građanskog odgoja i obrazovanja,skraćeno, 3 sata nastave tjedno, određeno do povratka učiteljice s rodiljnog dopusta, prijavilo se šest ( 6 ) kandidata +od kojih jedna kandidatkinja (M. Mirčeta) ne udovoljava uvjetima natječaja.

Nakon razmatranja zaprimljenih molbi utvrđeno je da izabrana kandidatkinja ispunjava opće i posebne uvjete propisane čl.105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. 

 

Školski odbor na sjednici održanoj dana 21.12.2016. dao je prethodnu suglasnost na prijedlog ravnatelja  za zasnivanje radnog odnosa sa izabranom kandidatkinjom  Anom Marijom Niseteo.

Ova odluka stupa na snagu s danom donošenja .

O ovoj odluci biti će obaviješteni svi kandidati koji su se natjecali putem mrežne stranice škole.

 

                                                                                                       Ravnatelj

                                                                                                 Ivan Čular,.prof.

 

 


 
 • OŠ ŠIME BUDINIĆA ZADAR
 • KLASA:112-02/16-01/120
 • URBROJ:21098/01-25-16-3
 • Zadar,8. prosinca 2016.

Na temelju članka 107. stavka 2.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama („Narodne novine” broj 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94713. i 152/14.), članka 6. Pravilnika o radu i  čl. 72. Statuta OŠ Šime Budinića Zadar, ravnatelj Osnovne škole Šime Budinića  raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto:

1.Učitelj/ice građanskog odgoja i obrazovanja,  3 sata nastave tjedno, određeno do povratka učiteljice s roditeljskog dopusta.

Uvjeti:

1. Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi  i pedagoško-psihološkom obrazovanju  učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj i srednjoj školi ( „NN“ br.  47/96.; 56/01. ) Članak 105. stavak 6. Poslove učitelja predmetne nastave u osnovnoj školi može obavljati osoba koja je završila:

a) studijski program nastavničkog smjera odgovarajućeg nastavnog predmeta na razini diplomskog sveučilišnog studija ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija,

b) studijski program odgovarajuće vrste na razini diplomskog sveučilišnog studija ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija ili specijalistički diplomski stručni studij odgovarajuće vrste, te je stekla potrebno pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje s najmanje 55 ECTS-a (u daljnjem tekstu: pedagoške kompetencije), ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga stavka,

c) preddiplomski sveučilišni ili stručni studij na kojem se stječe najmanje 180 ECTS bodova te je stekla pedagoške kompetencije, ako se na natječaj ne javi osoba iz točaka a) i b) ovoga stavka.  

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti molbu s preslikom potrebne dokumentacije: -  životopis

- dokaz o stručnoj spremi (preslika valjane isprave kojom se dokazuje vrsta i stupanj stručne spreme),

- uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mj.) odnosno uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak  u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnom i srednjem školstvu,

-  dokaz o državljanstvu ( preslika domovnice),

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Kandidat koji ima pravo prednosti prema posebnom zakonu, mora se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti potvrde o priznatom statusu, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate  samo pod jednakim uvjetima.

Prijave  s potrebnom dokumentacijom ( preslikom dokumenata)  s naznakom „Za natječaj“se podnose u roku od 8 dana od dana objave natječaja  na mrežnim stranicama  i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i  mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole, na adresu: Put Šimunova 4, Zadar.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima izbora na službenim web stranicama Škole   / www.sbudinica-zd.skole.hr / pod rubrikom „Natječaji“ u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 


Natječaj
 • OŠ ŠIME BUDINIĆA
 • ZADAR,PUT ŠIMUNOVA 4
 • KLASA:112-01/16-02/260
 • URBROJ: 2198/01-25-16-4                                          
 • Zadar, 8.prosinca 2016.                                                 

„Na  temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14),članka 6. Pravilnika o radu OŠ Šime Budinića Zadar  i  članka 7. Administrativno tehnički i pomoćni poslovi-Voditelj računovodstva Pravilnika o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta, ravnatelj Osnovne škole  Šime Budinića  Zadar, objavljuje      

NATJEČAJ

za radno mjesto

Voditelja računovodstva -  puno, neodređeno vrijeme - 1 izvršitelj;

Uvjeti:

 Završen diplomski sveučilišni studij ekonomije, odnosno  poslijediplomski specijalistički studij ekonomije odnosno  preddiplomski sveučilišni studij ekonomije odnosno  stručni studij ekonomije – računovodstveni smjer za sve navedene struke, odnosno viša ili visoka stručna  sprema ekonomske struke  računovodstveni smjer stečene prema ranijim propisima i godinu dana radnog iskustva na poslovima proračunskog računovodstva.

Uz prijavu na natječaj kandidati su  dužni  priložiti molbu s preslikom potrebne

dokumentacije:

-  dokaz o stručnoj spremi ( preslika  valjane isprave kojom se dokazuje vrsta i stupanj stručne spreme),

-  uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci ) odnosno uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak  u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnom i srednjem školstvu,

-  dokaz o državljanstvu ( preslika  domovnice ),

-  životopis

 - dokaz o radnom  iskustvu na poslovima proračunskog računovodstva u trajanju od najmanje godinu dana. 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Kandidat koji ima pravo prednosti prema posebnom zakonu, mora se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti potvrde o priznatom statusu, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate  samo pod jednakim uvjetima.

Prijave  s naznakom „za natječaj“se podnose u roku od 8 dana od  dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole na adresu škole: Put Šimunova 4, Zadar.

 Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.“

Dokumenti se ne vraćaju, a obavijest o izboru kandidata biti će na web stranici Škole

/ www.sbudinica-zd.skole.hr / u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.“


Obavijest
 • OŠ ŠIME BUDINIĆA
 • ZADAR, PUT ŠIMUNOVA 4
 • KLASA:602-01/16-01/410
 • URBROJ:2198/01-25-16-3
 • Zadar,9.studenog 2016.

 

ODLUKE I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA ODRŽANE 25. STUDENOG 2016.

2. Odluka ravnatelja, uz prethodnu suglasnost školskog odbora,  o izboru i zapošljavanju JASNE BAŽDARIĆ, hrvatske braniteljice  koja ima prednost pred ostalim kandidatima, na radno mjesto spremačice, na nepuno, 30 sati rada tjedno, neodređeno radno vrijeme.                                                                         

                                                                       Predsjednica   Školskog odbora

                                                                                      Silvana Rados, prof.


Obavijest

OŠ ŠIME BUDINĆA

 •  ZADAR, PUT ŠIMUNOVA 4
 • KLASA: 112-02/16-01/260
 • URBROJ:2198/01-25-16-2
 • Zadar, 21. studenog 2016.

 

               Natječaj za voditelja računovodstva , objavljen 9. studenog 2016. godine na  web stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici i oglasnoj ploči Škole, poništava se.

 

                                                                                Ravnatelj

                                                                          Ivan Čular, prof.


Objava po natječaju
 • OŠ ŠIME BUDINIĆA ZADAR
 • KLASA:112-02/16-01/195.-198,212,
 • URBROJ:2198/01-25-16-3
 • Zadar, 10. studenog 2016.

OBAVIJEST KANDIDATIMA SUDIONICIMA NATJEČAJA

OBJAVLJENIH 20., 26. I 28. LISTOPADA 2016.GODINE

Temeljem čl.  114.st.1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13,152/14) , čl. 72. Statuta škole, i čl. 10 . Pravilnika o radu,Ravnatelj škole Ivan Čular, prof., uz prethodnu suglasnost Školskog odbora, donosi

O D L U K U

o  zasnivanje radnog odnosa sa sljedećim kandidatima

IVANA BARIČEVIĆ, prof. njemačkog jezika i književnosti, VSS, zasniva radni odnos na radnom mjestu učitelja  njemačkog jezika za rano učenje u I. – III. razreda, na nepuno, određeno radno vrijeme od 4 nastavna sata tjedno, do povratka učiteljice s roditeljskog dopusta.
ANA BATUR,  mag. primarnog obrazovanja, VSS, zasniva radni odnos na radnom mjestu učitelja razredne nastave u produženom boravku  1. C razreda, na puno određeno radno vrijeme do 14. lipnja 2017.godine.
ROKO DUJIĆ, magistar kineziologije, VSS, zasniva radni odnos na radnom mjestu učitelja tjelesne i zdravstvene kulture, na puno neodređeno radno vrijeme.
 Na raspisani natječaj za učitelja glazbene kulture, 4 sata nastave tjedno, određeno do 14. 6.2017. stigla je jedna molba koja ne odgovara uvjetima natječaja, pa ravnatelj nije izvršio izbor.
ANTONIA KAPITANOVIĆ,mag. primarnog obrazovanja, VSS , zasniva radni odnosa na radnom mjestu učitelja tehničke kulture, nestručno, do povratka učiteljice s bolovanja.

Obrazloženje

Natječaji su objavljeni na web stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici i oglasnoj ploči škole  dana 20., 26.i 28. listopada 2016. godine.

Nakon razmatranja zaprimljenih molbi utvrđeno je da izabrani kandidati ispunjavaju opće i posebne uvjete propisane čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Školski odbor na sjednici održanoj dana 9. studenog 2016. dao je suglasnost na prijedloge ravnatelju za zasnivanje radnog odnosa s  izabranim kandidatima.

Ova odluka stupa na snagu s danom donošenja

O ovoj odluci biti će obaviješteni svi kandidati koji su se natjecali putem mrežne stranice  Oš Šime Budinića Zadar.

                                                                                                      Ravnatelj

                                                                                                   Ivan Čular,prof.


Natječaj

OŠ ŠIME BUDINIĆA

ZADAR,PUT ŠIMUNOVA 4

OIB:83934515407

KLASA:112-01/16-02/261

URBROJ: 2198/01-25-16-1                                  

Zadar, 8.studenog  2016.                                                                                                                                                                                                                   

„Na  temelju članka 107. stavka 1.- 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12,    94/13 i 152/14), članka 6. stavka  10. Pravilnika o radu  i  članka 7. Administrativno tehnički. i pomoćni poslovi – spremačica Pravilnika o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta, ravnatelj Osnovne škole  Šime Budinića  Zadar, objavljuje natječaj za radno mjesto:

- spremačice –  30 sati rada tjedno, neodređeno – 1 izvršitelj

Uvjeti: Završena osnovna škola

 Uz prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti molbu s preslikom potrebne

dokumentacije:

- dokaz o stručnoj spremi (preslika  valjane isprave kojom se dokazuje vrsta i stupanj stručne spreme),

- uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci ) odnosno uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak  u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnom i srednjem školstvu,

- dokaz o državljanstvu    ( preslika  domovnice ),  

- životopis

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat koji ima pravo prednosti prema posebnom zakonu, mora se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti potvrde o priznatom statusu, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate  samo pod jednakim uvjetima.

Prijave  s naznakom „za natječaj“se podnose u roku od 8 dana od dana objave natječaja  na adresu škole: Put Šimunova 4, Zadar. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.“

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Dokumenti se ne vraćaju, a obavijest o izboru kandidata biti će na web stranici Škole

/ www.sbudinica-zd.skole.hr / u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.“

                                                                                                     Ravnatelj:

                                                                                                 Ivan Čular, prof.


Natječaj
 • OŠ ŠIME BUDINIĆA
 • ZADAR,PUT ŠIMUNOVA 4
 • OIB:83934515407
 • KLASA:112-01/16-02/260
 • URBROJ: 2198/01-25-16- 1                               
 • Zadar, 8.studenog  2016.                                                                                                                                                                                                                   

„Na  temelju članka 107. stavka 1.- 5.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14),članka 6. Pravilnika o radu OŠ Šime Budinića Zadar  i  članka 7. Administrativno tehnički i pomoćni poslovi - Voditelj računovodstva Pravilnika o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta, ravnatelj Osnovne škole  Šime Budinića  Zadar, objavljuje natječaj za radno mjesto:

- voditelja računovodstva -  puno, neodređeno vrijeme- 1 izvršitelj;

Uvjeti:

 Završen diplomski sveučilišni studij ekonomije, odnosno  posliiediplomski specijalistički studij ekonomije odnosno  preddiplomski sveučilišni studij ekonomije odnosno  stručni studij ekonomije – računovodstveni smjer za sve navedene struke, odnosno viša ili visoka stručna  sprema ekonomske struke stečene prema ranijim propisima i godinu dana radnog iskustva na poslovima proračunskog računovodstva.

Uz prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti molbu s preslikom potrebne

dokumentacije:

-  dokaz o stručnoj spremi ( preslika  valjane isprave kojom se dokazuje vrsta i stupanj stručne spreme),

-  uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci ) odnosno uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak  u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnom i srednjem školstvu,

-  dokaz o državljanstvu    ( preslika  domovnice ),

-  životopis

 - dokaz o radnom  iskustvu na poslovima proračunskog računovodstva u trajanju od najmanje godinu dana. 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Kandidat koji ima pravo prednosti prema posebnom zakonu, mora se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti potvrde o priznatom statusu, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate  samo pod jednakim uvjetima.

Prijave  s naznakom „za natječaj“se podnose u roku od 8 dana od dana objave natječaja  na adresu škole: Put Šimunova 4, Zadar. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.“

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Dokumenti se ne vraćaju, a obavijest o izboru kandidata biti će na web stranici Škole

/ www.sbudinica-zd.skole.hr / u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.“

 

                                                                                                     Ravnatelj:

                                                                                                 Ivan Čular, prof.


Natječaj
 • OŠ ŠIME BUDINIĆA ZADAR
 • KLASA:112-02/16-01/195
 • URBROJ:21098/01-25-16-2
 • Zadar, 27. listopada 2016.

Na temelju članka 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama („Narodne novine” broj 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94713. i 152/14.), članka 6. Pravilnika o radu i  čl. 72. Statuta OŠ Šime Budinića Zadar, ravnatelj Osnovne škole Šime Budinića  raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto:

1.Učitelja/ice tehničke kulture,puno, određeno vrijeme, do povratka učiteljice s bolovanja,

 – 1 izvršitelj.

Uvjeti:

1.Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi  i pedagoško-psihološkom obrazovanju  učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj i srednjoj školi ( „NN“ br.  47/96.; 56/01. )

Članak 105. stavak 6. Poslove učitelja predmetne nastave u osnovnoj školi može obavljati osoba koja je završila:

a) studijski program nastavničkog smjera odgovarajućeg nastavnog predmeta na razini diplomskog sveučilišnog studija ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija,

b) studijski program odgovarajuće vrste na razini diplomskog sveučilišnog studija ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija ili specijalistički diplomski stručni studij odgovarajuće vrste, te je stekla potrebno pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje s najmanje 55 ECTS-a (u daljnjem tekstu: pedagoške kompetencije), ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga stavka,

c) preddiplomski sveučilišni ili stručni studij na kojem se stječe najmanje 180 ECTS bodova te je stekla pedagoške kompetencije, ako se na natječaj ne javi osoba iz točaka a) i b) ovoga stavka.  

Uz prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti molbu s preslikom potrebne dokumentacije:

- dokaz o stručnoj spremi (preslika valjane isprave kojom se dokazuje vrsta i stupanj stručne spreme),

- uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mj.) odnosno uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak  u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnom i srednjem školstvu,

-  dokaz o državljanstvu ( preslika domovnice),

 -  životopis

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat koji ima pravo prednosti prema posebnom zakonu, mora se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti potvrde o priznatom statusu, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate  samo pod jednakim uvjetima.

Prijave  s potrebnom dokumentacijom ( preslikom dokumenata)  s naznakom „Za natječaj“se podnose u roku od 8 dana od dana objave natječaja  na adresu škole: Put Šimunova 4, Zadar. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima izbora na službenim web stranicama Škole   / www.sbudinica-zd.skole.hr / pod rubrikom „Natječaji“ u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Tel.: 023/ 305-435,     Fax:023/309 010 ;  E-mail: ured@os-sbudinica-zd.skole.hr

 

 

                                                                                                     Ravnatelj:

                                                                                                 Ivan Čular, prof.

 

 


Natječaj
 • OŠ ŠIME BUDINIĆA ZADAR
 • KLASA:112-02/16-01/212
 • URBROJ:21098/01-25-16-2
 • Zadar,25. listopada 2016.

Na temelju članka 107. stavka 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama („Narodne novine” broj 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94713. i 152/14.), članka 6. Pravilnika o radu i  čl. 72. Statuta OŠ Šime Budinića Zadar, ravnatelj Osnovne škole Šime Budinića  raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto:

1.Učitelja/ice tjelesne i zdravstvene kulture,puno, neodređeno vrijeme – 1 izvršitelj.

Uvjeti:

1. Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi  i pedagoško-psihološkom obrazovanju  učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj i srednjoj školi ( „NN“ br.  47/96.; 56/01. ) Članak 105. stavak 6. Poslove učitelja predmetne nastave u osnovnoj školi može obavljati osoba koja je završila:

a) studijski program nastavničkog smjera odgovarajućeg nastavnog predmeta na razini diplomskog sveučilišnog studija ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija,

b) studijski program odgovarajuće vrste na razini diplomskog sveučilišnog studija ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija ili specijalistički diplomski stručni studij odgovarajuće vrste, te je stekla potrebno pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje s najmanje 55 ECTS-a (u daljnjem tekstu: pedagoške kompetencije), ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga stavka,

c) preddiplomski sveučilišni ili stručni studij na kojem se stječe najmanje 180 ECTS bodova te je stekla pedagoške kompetencije, ako se na natječaj ne javi osoba iz točaka a) i b) ovoga stavka.  

Uz prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti molbu s preslikom potrebne dokumentacije:

-dokaz o stručnoj spremi (preslika valjane isprave kojom se dokazuje vrsta i stupanj stručne spreme),

- uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mj.) odnosno uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak  u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnom i srednjem školstvu,

-  dokaz o državljanstvu ( preslika domovnice),

 -  životopis

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat koji ima pravo prednosti prema posebnom zakonu, mora se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti potvrde o priznatom statusu, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate  samo pod jednakim uvjetima.

Prijave  s potrebnom dokumentacijom ( preslikom dokumenata)  s naznakom „Za natječaj“se podnose u roku od 8 dana od dana objave natječaja  na adresu škole: Put Šimunova 4, Zadar. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima izbora na službenim web stranicama Škole   / www.sbudinica-zd.skole.hr / pod rubrikom „Natječaji“ u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Tel.: 023/ 305-435,     Fax:023/309 010 ;  E-mail: ured@os-sbudinica-zd.skole.hr

 

 

                                                                                                     Ravnatelj:

                                                                                                 Ivan Čular, prof.


Poništenje natječaja

Natječaj
 • OŠ ŠIME BUDINIĆA ZADAR
 • KLASA:112-02/16-01/198
 • URBROJ:21098/01-25-16-2
 • Zadar,18. 10. 2016.

Na temelju članka 107. stavka 1. i 5.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama („Narodne novine” broj 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94713. i 152/14.), članka 6. Pravilnika o radu i  čl. 72. Statuta OŠ Šime Budinića Zadar, ravnatelj Osnovne škole Šime Budinića  raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto:

1.Učitelj/ice razredne nastave u produženom boravku 1. razreda,puno  određeno vrijeme do 14. lipnja 2017. godine.

Uvjeti:

1. Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi  i pedagoško-psihološkom obrazovanju  učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj i srednjoj školi ( „NN“ br.  47/96.; 56/01. ) Članak 105. stavak 5. Poslove učitelja razredne nastave u osnovnoj školi može obavljati osoba koja je završila:

a) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij za učitelje ili diplomski sveučilišni studij za učitelje ili stručni četverogodišnji studij za učitelja kojim se stječe 250 ECTS  bodova ili četverogodišnji diplomski stručni studij kojim je stečena  visoka stručna sprema u skladu s ranijim propisima.

Uz prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti molbu s preslikom potrebne dokumentacije:

-dokaz o stručnoj spremi (preslika  valjane isprave kojom se dokazuje vrsta i stupanj stručne spreme),

-uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci ) odnosno uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak  u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnom i srednjem školstvu,

-  dokaz o državljanstvu ( preslika domovnice),

 -  životopis

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Kandidat koji ima pravo prednosti prema posebnom zakonu, mora se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti potvrde o priznatom statusu, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate  samo pod jednakim uvjetima.

Prijave s potrebnom dokumentacijom ( preslika dokumenata)  s naznakom „Za natječaj“se podnose u roku od 8 dana od dana objave natječaja  na adresu škole: Put Šimunova 4, 23000 Zadar. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Kandidati će biti obaviješteni  o rezultatima izbora na web stranicama Škole / www.sbudinica-zd.skole.hr / pod rubrikom „Natječaji“  u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

Tel.: 023/ 305-435, Fax:023/309 010 ; ured@os-sbudinica-zd.skole.hr

 

 

                                                                                                     Ravnatelj:

                                                                                                 Ivan Čular, prof.

 

 


Natječaj
 • OŠ ŠIME BUDINIĆA ZADAR
 • KLASA:112-02/16-01/196
 • URBROJ:21098/01-25-16-2
 • Zadar,18. listopada 2016.

Na temelju članka 107. stavka 1. i 6.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama („Narodne novine” broj 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94713. i 152/14.), članka 6. Pravilnika o radu i  čl. 72. Statuta OŠ Šime Budinića Zadar, ravnatelj Osnovne škole Šime Budinića  raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto:

1.Učitelj/ice njemačkog jezika, rano učenje u I.- III. razredu, 4 sata tjedno, određeno do povratka zaposlenice s porodiljskog dopusta

Uvjeti:

1. Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi  i pedagoško-psihološkom obrazovanju  učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj i srednjoj školi ( „NN“ br.  47/96.; 56/01. ) Članak 105. stavak 6. Poslove učitelja predmetne nastave u osnovnoj školi može obavljati osoba koja je završila:

a) studijski program nastavničkog smjera odgovarajućeg nastavnog predmeta na razini diplomskog sveučilišnog studija ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija,

b) studijski program odgovarajuće vrste na razini diplomskog sveučilišnog studija ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija ili specijalistički diplomski stručni studij odgovarajuće vrste, te je stekla potrebno pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje s najmanje 55 ECTS-a (u daljnjem tekstu: pedagoške kompetencije), ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga stavka,

c) preddiplomski sveučilišni ili stručni studij na kojem se stječe najmanje 180 ECTS bodova te je stekla pedagoške kompetencije, ako se na natječaj ne javi osoba iz točaka a) i b) ovoga stavka.  

Uz prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti molbu s preslikom potrebne dokumentacije:

-dokaz o stručnoj spremi (preslika  valjane isprave kojom se dokazuje vrsta i stupanj stručne spreme),

-  uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci ) odnosno uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak  u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnom i srednjem školstvu,

- dokaz o državljanstvu ( preslika domovnice),

 -  životopis

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Kandidat koji ima pravo prednosti prema posebnom zakonu, mora se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti potvrde o priznatom statusu, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate  samo pod jednakim uvjetima.

Prijave  s potrebnom dokumentacijom  ( preslika dokumenta) s naznakom „Za natječaj“se podnose u roku od 8 dana od dana objave natječaja  na adresu škole: Put Šimunova 4, Zadar. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Kandidati će biti obaviješteni  o rezultatima izbora na službenim web stranicama Škole / www.sbudinica-zd.skole.hr / pod rubrikom „Natječaji“  u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

Tel.: 023/ 305-435,  Fax:023/309 010 ;  ured@os-sbudinica-zd.skole.hr

 

 

                                                                                                     Ravnatelj:

                                                                                                 Ivan Čular, prof.

 

 


Natječaj
 • OŠ ŠIME BUDINIĆA ZADAR
 • KLASA:112-02/16-01/197
 • URBROJ:21098/01-25-16-2
 • Zadar,18. listopada 2016.

Na temelju članka 107. stavka 2.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama („Narodne novine” broj 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94713. i 152/14.), članka 6. Pravilnika o radu i  čl. 72. Statuta OŠ Šime Budinića Zadar, ravnatelj Osnovne škole Šime Budinića  raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto:

1.Učitelj/ice glazbene kulture, 4 sata nastave tjedno, određeno do 14. lipnja 2017.godine.

Uvjeti:

1. Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi  i pedagoško-psihološkom obrazovanju  učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj i srednjoj školi ( „NN“ br.  47/96.; 56/01. ) Članak 105. stavak 6. Poslove učitelja predmetne nastave u osnovnoj školi može obavljati osoba koja je završila:

a) studijski program nastavničkog smjera odgovarajućeg nastavnog predmeta na razini diplomskog sveučilišnog studija ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija,

b) studijski program odgovarajuće vrste na razini diplomskog sveučilišnog studija ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija ili specijalistički diplomski stručni studij odgovarajuće vrste, te je stekla potrebno pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje s najmanje 55 ECTS-a (u daljnjem tekstu: pedagoške kompetencije), ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga stavka,

c) preddiplomski sveučilišni ili stručni studij na kojem se stječe najmanje 180 ECTS bodova te je stekla pedagoške kompetencije, ako se na natječaj ne javi osoba iz točaka a) i b) ovoga stavka.  

Uz prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti molbu s preslikom potrebne dokumentacije:

-dokaz o stručnoj spremi (preslika valjane isprave kojom se dokazuje vrsta i stupanj stručne spreme),

-uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mj.) odnosno uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak  u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnom i srednjem školstvu,

-  dokaz o državljanstvu ( preslika domovnice),

 -  životopis

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Kandidat koji ima pravo prednosti prema posebnom zakonu, mora se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti potvrde o priznatom statusu, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate  samo pod jednakim uvjetima.

Prijave  s potrebnom dokumentacijom ( preslikom dokumenata)  s naznakom „Za natječaj“se podnose u roku od 8 dana od dana objave natječaja  na adresu škole: Put Šimunova 4, Zadar. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima izbora na službenim web stranicama Škole   / www.sbudinica-zd.skole.hr / pod rubrikom „Natječaji“ u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

Tel.: 023/ 305-435,     Fax:023/309 010 ;   ured@os-sbudinica-zd.skole.hr

 

 

 

                                                                                                     Ravnatelj:

                                                                                                 Ivan Čular, prof.

 


Obavijest po natječaju
 • OŠ ŠIME  BUDINIĆA  Zadar
 • Klasa:602-01/16-01/334
 • Urbroj:2198/01-25-16-3
 • Zadar, 21.rujna 2016.                                                                                                      

                                                                                                                                           

Predmet : Obavijest kandidatima po  objavljenom natječaju  od  7. rujna 2016.

                  za voditelja računovodstva u proračunskom računovodstvu i spremačicu

               Obavještavamo  Vas da je  po  raspisanom  natječaju  za voditelja računovodstva  u proračunskom računovodstvu  na puno, neodređeno vrijeme , na prijedlog ravnatelja, Školski odbor  na svojoj sjednici održanoj 21.rujna 2016. prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa dao za  MARTINU MARIĆ, koja ispunjava uvjete natječaja.

             Za spremačicu , pola radnog vremena neodređeno, na prijedlog  ravnatelja,  Školski odbor  dao je prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa za LJILJANU SENTIĆ, koja ispunjava uvjete natječaja.

 

                                                                                         Ravnatelj

                                                                                      Ivan Čular,prof.


Stručno osposobljavanje
 • REPUBLIKA HRVATSKA
 • OSNOVNA ŠKOLA
 • ŠIME BUDINIĆA ZADAR
 • PUT ŠIMUNOVA 4
 • 23 000 Zadar
 • KLASA : 112-01/16-01/156
 • URBROJ : 2198/01-25-16-1
 • U Zadru, 15. rujna 2016. godine

Temeljem članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja (NN br. 57/12., 120/12.) i Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13 i 152/14) ravnatelj OŠ Šime Budinića Zadar raspisuje

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa:

1.UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE- 2 izvršitelja

2. UČITELJ/ICA HRVATSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI – 2 izvršitelja

Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u 2016. godini nezaposlenim osobama bez radnog iskustva u zvanju za koje su se obrazovale neovisno o tome je li stručni ispit ili radno iskustvo, zakonom ili drugim propisom utvrđeno kao uvjet za obavljanje poslova radnog mjesta određenog zanimanja.

UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13 i 152/14)i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu(NN 47/96, 56/01.) . Uz prijavu kandidati/kandidatkinje dužni su priložiti:

 1. životopis

2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice)

 3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome ili potvrde o stečenoj stručnoj spremi)

4.uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

5. presliku dokaza o nezaposlenosti iz evidencije HZZ

6. presliku potvrde ili elektronički zapis o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kojom kandidat dokazuje postojanje/nepostojanje evidentiranog staža u zvanju za koje se obrazovao, ne starije od mjesec dana.

Nepotpune i nepravovremene zamolbe neće se uzimati u razmatranje.

Rok prijave na natječaj je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

Pismene ponude dostaviti na adresu OŠ Šime Budinića Zadar,Put Šimunova 4, 23 000 Zadar. Zaprimljena dokumentacija neće se vraćati kandidatima. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranica Škole (http://www.os-sbudinica-zd.skole.hr/) nakon donošenja odluke o izboru.

                                     

                                                                                                                  Ravnatelj

                                                                                                                Ivan Čular,prof.


Natječaj
 • OŠ ŠIME BUDINIĆA
 • ZADAR,PUT ŠIMUNOVA 4
 • OIB:83934515407
 • KLASA:112-01/16-02/100,101
 • URBROJ: 2198/01-25-16- 1                                    
 • Zadar, 5.rujna 2016.                                                                                                                                                                                                                                  

„U skladu s člankom 107. stavkom 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( „Narodne novine“  br. 87/08.,86/09.,92./10.,105./10. i 86/12.; 94/13. i 152/14.), člankom 95. Statuta i  člankom 6. Pravilnika o radu, ravnatelj Osnovne škole  Šime Budinića  Zadar, objavljuje natječaj za radno mjesto:

- voditelja računovodstva u proračunskom računovodstvu -  puno,neodređeno vrijeme- 1 izvršitelj;

- spremačicu – pola radnog vremena, neodređeno – 1 izvršitelj

Uvjeti:

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi  i pedagoško-psihološkom obrazovanju  učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj i srednjoj školi ( „NN“ br.  47/96.; 56/01. )

Potrebna zvanja: dipl. ekonomist, sveučilišni diplomski studij ekonomije ili stručni studij ekonomije – smjer računovodstvo

2. Uz prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti molbu s preslikom potrebne

dokumentacije:

-   dokaz o stručnoj spremi (preslika  valjane isprave kojom se dokazuje vrsta i stupanj stručne spreme),

-  uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci ) odnosno uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak  u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnom i srednjem školstvu,

-  radno iskustvo na poslovima proračunskog računovodstva u trajanju od najmanje godinu dana

-  domovnicu,

-   životopis

   

    Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Kandidat koji ima pravo prednosti prema posebnom zakonu, mora se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti potvrde o priznatom statusu, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate  samo pod jednakim uvjetima.

Prijave  s naznakom „za natječaj“se podnose u roku od 8 dana od dana objave natječaja  na adresu škole: Put Šimunova 4, Zadar. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.“

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Dokumenti se ne vraćaju, a obavijest o izboru kandidata biti će na web stranici Škole

/ www.sbudinica-zd.skole.hr / u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava

 

                                                                                                     Ravnatelj:

                                                                                                 Ivan Čular, prof.

 

 

 

 

 

 

 

 


Obavijest
 • OŠ ŠIME BUDINIĆA
 • ZADAR,PUT ŠIMUNOVA 4
 • KLASA:112-01/16-01/103
 • URBROJ: 2198/01-25-16-3
 • U Zadru,  22. kolovoza 2016.

 

Obavijest kandidatima po objavljenom javnom pozivu za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanje radnog  od 5. srpnja 2016. godine

 

                        Po objavljenom natječaju za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanje radnog odnosa od 5. srpnja 2016.  za učitelja razredne nastave- 2 izvršitelja,engleskog jezika -1 izvršitelj, hrvatskog jezika – 1 izvršitelj,  ravnatelj OŠ Šime Budinića Zadar izabrao je:

Za učitelja razredne nastave  nije stigao ni jedan zahtjev

Za učitelja hrvatskog jezika i književnosti – DINO HAJDAREVIĆ, prof. hrvatskog jezika i književnosti,

Za učitelja engleskog jezika stigao ni jedan zahtjev.

Svi kandidati primljeni su na puno, određeno vrijeme, na vrijeme  od  5. rujna 2016. do 4. rujna 2017.godine.

                                                                                  Ravnatelj

                                                                           Ivan Čular,prof.


Stručno osposobljavanje
 • REPUBLIKA HRVATSKA
 • OSNOVNA ŠKOLA
 • ŠIME BUDINIĆA ZADAR
 • PUT ŠIMUNOVA 4
 • KLASA:112-02/16-01/103
 • URBROJ:2198/01-25-16-1
 • Zadra,4. srpnja 2016.

Temeljem članka 6 Zakona o poticanju zapošljavanja  (N. N. 57/12., 120/12.) i Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87/09,92/10., 105/10.,90/11,5/12.,            86/12.,94/13. i 152/14.) ravnatelj OŠ  Šime Budinića Zadar raspisuje

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za:

učitelj razredne nastave – 2 izvršitelja
učitelj  engleskog jezika i književnosti – 1 izvršitelj
učitelj hrvatskog jezika i književnosti – 1 izvršitelj

Predmet javnog poziva  je dodjela sredstava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa  u 2016. godini nezaposlenim osobama bez radnog iskustva u zvanju za koja su se obrazovale  neovisno o tome  je li stručni ispit  ili radno iskustvo, zakonom ili drugim propisom  utvrđeno  kao uvjet za obavljanje poslova radnog mjesta određenog zanimanja.

UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87/09, 92/10., 105/10.,90/11,5/12., 94/13. I 152 /14.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško  -psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu ( NN 47/96.,56/01.)

Uz prijavu kandidati / kandidatkinje  su dužni priložiti:

Životopis
2. Dokaz o hrvatskom državljanstvu ( preslika domovnice)
Dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja ( preslika diplome ili potvrde o stečenoj spremi)
Uvjerenje o nekažnjavanju  ( ne starije od 6 mjeseci)
Presliku dokaza o nezaposlenosti iz evidencije HZZ
Presliku potvrde ili elektronički zapis o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje  kojom kandidat dokazuje postojanje /nepostojanje  evidentiranog staža  u zvanju za koje se obrazovao, ne starije od mjesec dana.,

Nepotpune  i nepravovremene molbe neće se razmatrati.

Rok prijave na natječaj    je 8 dana od dana objave  na mrežnim stranicama i oglasnim pločama  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole.

Pismene ponude  dostaviti na adresu     OŠ Šime Budinića Zadar, Put Šimunova 4, 23000 Zadar. Zaprimljena dokumentacija  neće se vraćati kandidatima.

O rezultatima natječaja  kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Škole      (http://www.os-sbudinica-zd.skole.hr ) nakon donošenja odluke.

 

                                                                           Ravnatelj

                                                                        Ivan Čular,prof.


 
 • OŠ ŠIME BUDINIĆA
 • ZADAR,PUT ŠIMUNOVA 4
 • KLASA:112-01/16-01/74
 • URBROJ: 2198/01-25-16-3
 • U Zadru,  24. kolovoza 2016.

 

Obavijest kandidatima po objavljenom natječaju  od 9. lipnja 2016.,  za stručnog suradnika defektologa

 

                        Po objavljenom natječaju za stručnog suradnika defektologa na puno, određeno vrijeme do povratka stručne suradnice defektologinje  s rodiljnog dopusta,  ravnatelj OŠ Šime Budinića Zadar izabrao je:

ANTEU ŠTAJDOHAR, mag. defektologije, VSS, na puno, određeno vrijeme, do povratka stručne suradnice defektologinje s rodiljnog dopusta.

 

                                                                                  Ravnatelj

                                                                              Ivan Čular,prof.


 
 • OŠ ŠIME  BUDINIĆA  Zadar
 • Klasa:112-01/16-01/71,74
 • Urbroj:2198/01-25-16-3
 • Zadar, 23.veljače 2015.                                       

                 

 Temeljem raspisanog natječaja  na oglasnim pločama i  web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na oglasnoj ploči i web stranici Škole od  9. lipnja 2016. godine,  Školski odbor na sjednici održanoj 23. lipnja 2016. donio je  odluke o izboru  kandidata.

                                                                                                                                                                                     

Predmet : Obavijest o izboru kandidatima po  objavljenom natječaju  od 9. lipnja 2016.godine za :

         -  učitelja prirode – biologije  - puno, određeno vrijeme do povratka učiteljice biologije-prirode s rodiljnog dopusta, na prijedlog ravnatelja, većinom glasova Školskog odbora izabran je MATE RONČEVIĆ,prof. biologije-kemije koji u potpunosti odgovara uvjetima natječaja.

         -  stručnu suradnicu defektologinju- puno,određeno vrijeme,  do povratka stručne suradnice s rodiljnog dopusta, na prijedlog ravnatelja škole, Školski odbor većinom glasova izabrao je ANTEU ŠTAJDOHAR, dip. defektologinju, koja u potpunosti odgovara uvjetima natječaja.

     -  učitelja engleskog jezika i književnosti , skraćeno, 30 sati nastave tjedno, neodređeno, na prijedlog ravnatelja škole, većinom glasova Školskog odbora izabrana je ANA DŽAJA, prof. engleskog jezika i književnosti, koja u potpunosti odgovara uvjetima natječaja

 

                                                                                  Ravnatelj

                                                                               Ivan Čular,prof.


Natječaj
 • OŠ ŠIME BUDINIĆA
 • ZADAR,PUT ŠIMUNOVA 4
 • OIB:83934515407
 • KLASA:112-01/16-02/74
 • URBROJ: 2198/01-25-16- 1                                       
 • Zadar, 9. lipnja 2016.                                                                                                                                                                                  

 

„U skladu s člankom 107. stavkom 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( „Narodne novine“  br. 87/08.,86/09.,92./10.,105./10. i 86/12.; 94/13. i 152/14.), člankom 95. Statuta i  člankom 6. Pravilnika o radu, ravnatelj Osnovne škole  Šime Budinića  Zadar, objavljuje natječaj za radno mjesto:

- stručnog suradnika defektologa -  puno, određeno vrijeme do povratka stručne suradnice defektologinje s rodiljnog dopusta - 1 izvršitelj;

Uvjeti:

1. Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi  i pedagoško-psihološkom obrazovanju  učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj i srednjoj školi ( „NN“ br.  47/96.; 56/01. )

2. Uz prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti molbu s preslikom potrebne

dokumentacije:

-   dokaz o stručnoj spremi (preslika  valjane isprave kojom se dokazuje vrsta i stupanj stručne spreme),

-  uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci ) odnosno uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak  u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnom i srednjem školstvu,

-  domovnicu,

-   životopis

    Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Kandidat koji ima pravo prednosti prema posebnom zakonu, mora se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti potvrde o priznatom statusu, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate  samo pod jednakim uvjetima.

Prijave  s naznakom „za natječaj“se podnose u roku od 8 dana od dana objave natječaja  na adresu škole: Put Šimunova 4, Zadar. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.“

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Dokumenti se ne vraćaju, a obavijest o izboru kandidata biti će na web stranici Škole

/ www.sbudinica-zd.skole.hr / u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.“

 

                                                                                                     Ravnatelj:

                                                                                                 Ivan Čular, prof.

 

Objavljeno na web stranici  i oglasnoj ploči Škole  9. 6. 2016.godine

Objavljeno na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 9. 6. 2016. godine

 


Natječaj
 • OŠ ŠIME BUDINIĆA
 • ZADAR,PUT ŠIMUNOVA 4
 • OIB:83934515407
 • KLASA:112-01/16-02/71
 • URBROJ: 2198/01-25-16- 1                                          
 • Zadar, 8. lipnja 2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                        

„U skladu s člankom 107. stavkom 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( „Narodne novine“  br. 87/08.,86/09.,92./10.,105./10. i 86/12.; 94/13. i 152/14.), člankom 95. Statuta i  člankom 6. Pravilnika o radu, ravnatelj Osnovne škole  Šime Budinića  Zadar, objavljuje natječaj za radno mjesto:

- učitelja engleskog jezika i književnosti – nepuno, 30 sati nastave tjedno,neodređeno vrijeme,     - 1 izvršitelj;

- učitelj prirode-biologije, puno, određeno, do povratka učiteljice s rodiljnog dopusta- 1 izvršitelj

Uvjeti:

1. Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi  i pedagoško-psihološkom obrazovanju  učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj i srednjoj školi ( „NN“ br.  47/96.; 56/01. )

2. Uz prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti molbu s preslikom potrebne

dokumentacije:

-   dokaz o stručnoj spremi (preslika  valjane isprave kojom se dokazuje vrsta i stupanj stručne spreme),

-  uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci ) odnosno uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak  u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnom i srednjem školstvu,

-  domovnicu,

-   životopis

    Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Kandidat koji ima pravo prednosti prema posebnom zakonu, mora se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti potvrde o priznatom statusu, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate  samo pod jednakim uvjetima.

Prijave  s naznakom „za natječaj“se podnose u roku od 8 dana od dana objave natječaja  na adresu škole: Put Šimunova 4, Zadar. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.“

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Dokumenti se ne vraćaju, a obavijest o izboru kandidata biti će na web stranici Škole

/ www.sbudinica-zd.skole.hr / u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.“

                                                                                                     Ravnatelj:

                                                                                                 Ivan Čular, prof.

 

Objavljeno na web stranici  i oglasnoj ploči Škole  8. 6. 2016.godine

Objavljeno na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 8. 6. 2016. godine

 


Obavijest
 • OŠ ŠIME  BUDINIĆA  Zadar
 • Klasa:112-01/15-01/38
 • Urbroj:2198/01-25-16-3
 • Zadar, 18.veljače 2015.                                                                                                      

                                                                                                                                             

Predmet : Obavijest kandidatima po  objavljenom natječaju  od 30.ožujka  i  poništenju i izmjeni dijela natječaja od 6. travnja 2016. godine za:

              -       učitelja glazbene kulture,- nepuno,  14 sati nastave tjedno, određeno vrijeme do 10.lipnja 2016.godine

                 Obavještavamo  Vas da je  po  raspisanom  natječaju  za učitelja glazbene kulture nepuno, 14 sati nastave tjedno,određeno vrijeme do 10.lipnja 2016.godine, temeljem prijedloga ravnatelja, Školski odbor  na svojoj sjednici održanoj 14.travnja 2016. prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa dao za GRGU IVKOVIĆA , VSŠ , prvostupnika glazbene kulture, nestručno .

 

                                                                                  Ravnatelj

                                                                               Ivan Čular,prof.


Obavijest
 • OŠ ŠIME BUDINIĆA
 • ZADARPUT ŠIMUNOV 4
 • Klasa:112-02/16-01/33
 • Urbroj.219801-25-16-4
 • Zadar,5..travnja 2016.

 

           Obavještavamo vas da smo zbog objektivnih razloga donijeli odluku o poništenju dijela natječaja  za učitelja glazbene kulture, objavljenog 30. ožujka 2016. na vašim i našim web stranicama i oglasnim pločama.

U navedenom natječaju  stavak 1. alineja 1. glasi:

 „ učitelja glazbene kulture- nepuno,određeno vrijeme do 31. 8. 2016.– 1 izvršitelj“- poništava se

 

Umjesto toga objavljuje se nova alineja koja glasi:

učitelja glazbene kulture - nepuno,14 sati nastave tjedno, određeno vrijeme do 10. lipnja 2016. - 1 izvršitelj.“

 

               S poštovanjem,

                                                Ravnatelj

                                       Ivan Čular,prof.

 

             


Natječaj

„U skladu s člankom 107. stavkom 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( „Narodne novine“  br. 87/08.,86/09.,92./10.,105./10. i 86/12.; 94/13. i 152/14.), člankom 95. Statuta i  člankom 6. Pravilnika o radu, ravnatelj Osnovne škole  Šime Budinića  Zadar, objavljuje natječaj za radno mjesto:

-učitelja glazbene kulture – nepuno, 14 sati tjedno,određeno vrijeme do 31.8.2016., - 1 izvršitelj                                                      

Uvjeti:

1. Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi  i pedagoško-psihološkom obrazovanju  učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj i srednjoj školi ( „NN“ br.  47/96.; 56/01. )

2.  Probni rad od 3 mjeseca 

Uz prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti molbu s preslikom potrebne dokumentacije:

-dokaz o stručnoj spremi (preslika  valjane isprave kojom se dokazuje vrsta i stupanj stručne spreme),

-uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci ) odnosno uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak  u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnom i srednjem školstvu,

-domovnicu,

  - životopis

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Kandidat koji ima pravo prednosti prema posebnom zakonu, mora se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti potvrde o priznatom statusu, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate  samo pod jednakim uvjetima.

Prijave  s naznakom „za natječaj“se podnose u roku od 8 dana od dana objave natječaja  na adresu škole: Put Šimunova 4, Zadar. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.“

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Dokumenti se ne vraćaju, a obavijest o izboru kandidata biti će na web stranici Škole

/ www.sbudinica-zd.skole.hr / u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.“

                                                                                                     Ravnatelj:

                                                                                                 Ivan Čular, prof.


Obavijest

Obavijest kandidatima za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa po objavljenom natječaju od  5.  i 21.prosinca 2015. godine

      1.Za učitelja razredne nastave  puno, određeno vrijeme  do 22. veljače 2017.godine - 2 izvršitelja izabrane su:

LUCIA VRKIĆ, mag. primarnog obrazovanja
SANJA TUTIĆ, mag. primarnog obrazovanja

    2.  Za  stručnog suradnika psihologa, na puno, određeno vrijeme  do  22. veljače 2017.godine,  izabrana je  MARTINA MARIĆ, mag. psihologije.

 

Zadar,22.veljače 2016.

                                                               Ravnatelj

                                                            Ivan Čular,prof


Obavijest po natječaju

OBAVIJEST O IZBORU PO NATJEČAJU

Obavijest kandidatima po  objavljenom natječaju  od 27. siječnja 2016. za učitelja njemačkog jezika, početno učenje u I.-III. razredu, nepuno,37 sati tjedno, određeno, do povratka učiteljice s rodiljnog dopusta

Obavještavamo  Vas da je  po  raspisanom  natječaju  od  27. siječnja 2016. godine, na web stanicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici i oglasnoj ploči Škole, za učitelja njemačkog jezika,  početno učenje u I.-III. razredu, nepuno, 37 sati tjedno, određeno, do povratka učiteljice s rodiljnog dopusta,  izvršen izbor.

Temeljem prijedloga ravnatelja Škole, Školski odbor,  na svojoj sjednici održanoj 11.veljače 2016. godine, dao  je prethodnu suglasnost  za  zapošljavanje ANE BRALIĆ, prof. njemačkog jezika, koja u potpunosti  ispunjava uvjete natječaja.

 

                                                                                  Ravnatelj

                                                                               Ivan Čular,prof.


Natječaj
 • OŠ ŠIME BUDINIĆA
 • ZADAR,PUT ŠIMUNOVA 4
 • OIB:83934515407
 • Tel.023/305-435;305-227
 • Fax :23/309 010
 • KLASA:112-01/16-02 /2
 • URBROJ.2198/01-25-16-5                                  
 • Zadar, 27.siječnja 2016.                                                                                                                                       

 

„U skladu s člankom 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“  br. 87/08.,86/09.,92./10.,105./10. i 86/12.) i odredbama Zakona o radu („Narodne novine“ broj 38/95, 54/95, 65/95)  Osnovna škola  Šime Budinića  Zadar, objavljuje natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:

-           učitelja njemačkog jezika i književnosti, za rano učenje njemačkog jezika u I.-III. razreda- nepuno, 37 sati tjedno,određeno vrijeme do povratka učiteljice s rodiljnog dopusta – 1 izvršitelj

Uvjet:  1. Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi  i pedagoško-psihološkom obrazovanju  učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu ( „NN 59/90; 27/93. i 7/96. )

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti molbu s preslikom potrebne dokumentacije:

-valjanu ispravu kojom se dokazuje vrsta i stupanj stručne spreme,

-uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnom i srednjem školstvu (NN.87/08.)

-domovnicu,      

 -   životopis.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Dokumenti se ne vraćaju, a obavijest o izboru kandidata biti će na web stranici Škole / www.sbudinica-zd.skole.hr / u roku od 30 dana od dana izbora po natječaju.

Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objave natječaja  na adresu škole:Put Šimunova 4, Zadar. Nepotpune i nepravovremene molbe neće se razmatrati.

                                                    Ravnatelj:

                                                Ivan Čular, prof.


 

Temeljem članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja (NN br. 57/12., 120/12.) i Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13 i 152/14) ravnatelj OŠ ŠIME BUDINIĆA Zadar raspisuje

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za:

 

1. Magistra  psihologije - 1 izvršitelj

Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u 2015. godini nezaposlenim osobama bez radnog iskustva u zvanju za koje su se obrazovale neovisno o tome je li stručni ispit ili radno iskustvo, zakonom ili drugim propisom utvrđeno kao uvjet za obavljanje poslova radnog mjesta određenog zanimanja.

UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,5/12.,16/12.,86/12.,94/13. i 152/14.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu(NN 47/96, 56/01.) .

Uz prijavu kandidati/kandidatkinje dužni su priložiti:

1. životopis

2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice)

3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome ili potvrde o stečenoj stručnoj spremi)

4. uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

5. presliku dokaza o nezaposlenosti iz evidencije HZZ

6. presliku potvrde ili elektronički zapis o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kojom kandidat dokazuje postojanje/nepostojanje evidentiranog staža u zvanju za koje se obrazovao, ne starije od mjesec dana.

Nepotpune i nepravovremene zamolbe neće se uzimati u razmatranje.

Rok prijave na natječaj je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

Pismene ponude dostaviti na adresu OŠ Šime Budinića Zadar, Put Šimunova 4, 23000 Zadar. Zaprimljena dokumentacija neće se vraćati kandidatima.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranica Škole (http://www.os-sbudinica-zd.skole.hr/) nakon donošenja odluke o izboru.

Zahtjev za Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa mogu podnijeti poslodavci za:

1. Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih duže od 30 dana sa završenim preddiplomskim, diplomskim ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem, odnosno preddiplomskim ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem, ¬ do godine dana evidentiranog staža u zvanju za kojeg se obrazovala, bez obzira na ukupno evidentiran staž u mirovinskom osiguranju.

 Poslodavci koji mogu koristiti sredstva za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa:

Poslodavci kod kojih je Zakonom ili zakonskim propisom obavezan stručni ispit ili radno iskustvo za zapošljavanje,
 Poslodavci koji imaju osigurane uvjete za obavljanje poslova određenog radnog mjesta s odgovarajućim mentorom.

Zahtjevi za dodjelu sredstava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa te propisana dokumentacija predaju se na propisanom obrascu u područnom uredu Zavoda, prema sjedištu poslodavca.

Uvjeti i načini za korištenje sredstava za provođenje mjera u 2015. godini, kao i potrebna dokumentacija i obrasci zahtjeva dostupni su na web stranicama Zavoda www.hzz.hr.

 

                                                                                Ravnatelj:

                                                                             Ivan Čular,prof.

21.12.2015.


JAVNI POZIV
 • REPUBLIKA HRVATSKA
 • OSNOVNA ŠKOLA
 • ŠIME BUDINIĆA ZADAR
 • PUT ŠIMUNOVA 4                                      
 • 23 000 Zadar                                            
 • KLASA:112-01/15-01/262                 
 • URBROJ: 2198/01-25-15-1                      
 • U Zadru, 5. prosinca 2015. godine                 

                                                                   

 Temeljem članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja (NN br. 57/12., 120/12.) i Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13 i 152/14) ravnatelj OŠ ŠIME BUDINIĆA Zadar raspisuje

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za:

1. Učiteljicu razredne nastave- 2 izvršitelja

Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u 2015. godini nezaposlenim osobama bez radnog iskustva u zvanju za koje su se obrazovale neovisno o tome je li stručni ispit ili radno iskustvo, zakonom ili drugim propisom utvrđeno kao uvjet za obavljanje poslova radnog mjesta određenog zanimanja.

UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,5/12.,16/12.,86/12.,94/13. i 152/14.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu(NN 47/96, 56/01.) .

Uz prijavu kandidati/kandidatkinje dužni su priložiti:

1. životopis

2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice)

3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome ili potvrde o stečenoj stručnoj spremi)

4. uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

5. presliku dokaza o nezaposlenosti iz evidencije HZZ

6. presliku potvrde ili elektronički zapis o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kojom kandidat dokazuje postojanje/nepostojanje evidentiranog staža u zvanju za koje se obrazovao, ne starije od mjesec dana.

Nepotpune i nepravovremene zamolbe neće se uzimati u razmatranje.

Rok prijave na natječaj je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

Pismene ponude dostaviti na adresu OŠ Šime Budinića Zadar, Put Šimunova 4, 23000 Zadar. Zaprimljena dokumentacija neće se vraćati kandidatima.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranica Škole (http://www.os-sbudinica-zd.skole.hr/) nakon donošenja odluke o izboru.

žZahtjev za Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa mogu podnijeti poslodavci za:

1. Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih duže od 30 dana sa završenim preddiplomskim, diplomskim ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem, odnosno preddiplomskim ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem, ¬ do godine dana evidentiranog staža u zvanju za kojeg se obrazovala, bez obzira na ukupno evidentiran staž u mirovinskom osiguranju.

 Poslodavci koji mogu koristiti sredstva za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa:

Poslodavci kod kojih je Zakonom ili zakonskim propisom obavezan stručni ispit ili radno iskustvo za zapošljavanje,
Poslodavci koji imaju osigurane uvjete za obavljanje poslova određenog radnog mjesta s odgovarajućim mentorom.

Zahtjevi za dodjelu sredstava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa te propisana dokumentacija predaju se na propisanom obrascu u područnom uredu Zavoda, prema sjedištu poslodavca.

Uvjeti i načini za korištenje sredstava za provođenje mjera u 2015. godini, kao i potrebna dokumentacija i obrasci zahtjeva dostupni su na web stranicama Zavoda www.hzz.hr.

                                                                                Ravnatelj:

                                                                             Ivan Čular,prof.


Obavijest

Obavijest kandidatima po  objavljenom natječaju  od 27. listopada 2015. za učitelja likovne kulture i  od 6.studnoga 2015. za učitelja razredne nastave

 

                 Obavještavamo  Vas da je  po  raspisanom  natječaju  od  za učitelja likovne kulture na nepuno radno vrijeme, 10 sati tjedno, određeno vrijeme do 31. 8. 2016.  godine, temeljem prijedloga ravnatelja, Školski odbor  na svojoj sjednici održanoj 19.studenog 2015.  dao  prethodnu suglasnost  za  BARBARU IVKOVIĆ, prof. likovne kulture, koja u potpunosti  ispunjava uvjete natječaja.

                 Po raspisanom natječaju od 6. studenog 2015. za učitelja razredne nastave na puno, neodređeno vrijeme, temeljem prijedloga ravnatelja, Školski odbor na svojoj sjednici održanoj 19. studenog 2015.godine, dao je prethodnu suglasnost za HELENU BONOVIL BOROVIĆ, dipl. učiteljicu, koja u potpunosti ispunjava uvjete natječaja.

 

 

                                                                                  Ravnatelj

                                                                               Ivan Čular,prof.


Natječaj
 • OŠ ŠIME BUDINIĆA
 • ZADAR,PUT ŠIMUNOVA 4
 • OIB:83934515407
 • Tel.023/305-435;305-227
 • Fax :23/309 010
 • KLASA:112-01/15-02 /223
 • URBROJ.2198/01-25-15- 1                                          
 • Zadar, 6.studenoga 2015.                                                                                                                                    

                                                                                              

„U skladu s člankom 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 ( „Narodne novine“  br. 87/08.,86/09.,92./10.,105./10. i 86/12. ) i člankom 6. Pravilnika o radu, Osnovna škola  Šime Budinića  Zadar, objavljuje natječaj za radno mjesto:

 

učitelja razredne nastave – puno, neodređeno vrijeme - 1 izvršitelj

 

Uvjeti:

 Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi  i pedagoško-psihološkom obrazovanju  učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu ( „NN 59/90; 27/93. i 7/96. )
 Probni rad  3 mjeseca.

 

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti molbu s preslikom potrebne dokumentacije:

ispravu kojom se dokazuje vrsta i stupanj stručne spreme,
uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnom i srednjem školstvu,
domovnicu,

                -     životopis

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Dokumenti se ne vraćaju, a obavijest o izboru kandidata biti će na web stranici Škole

/ www.sbudinica-zd.skole.hr / u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objave natječaja  na adresu škole:Put Šimunova 4, Zadar.  Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.“

 

                                                    Ravnatelj:

                                                   Ivan Čular, prof.

 


Obavijest po natječaju

Obavijest kandidatima po objavljenom natječaju od 14.listopada 2015.godine

 

                        Po objavljenom natječaju od 14.studenoga 2015.  za učitelja razredne nastave u produženom boravku, , učitelja hrvatskog jezika i učitelja glazbene kulture, ravnatelj OŠ Šime Budinića Zadar, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora   na sjednici održanoj 5. 11. 2015. izabrao je:

Za učitelja razredne nastave u produženom boravku– MARIJANU BUTERIN, mag. primarnog obrazovanja, puno, neodređeno vrijeme

Za učitelja hrvatskog jezika i književnosti –VILKA DUJMOVIĆA prof. hrvatskog jezika i  književnosti nepuno, 10 sati tjedno, određeno vrijeme do 31. kolovoza 2016. godine

Za učitelja glazbene  kulture – GRGU IVKOVIĆA , prvostupnika glazbene kulture ,nepuno, 14 sati tjedno, određeno vrijeme na rok od 5 mjeseci.

 

                                                                                  Ravnatelj

                                                                           Ivan Čular,prof.


Objava po natječaju

Obavijest kandidatima za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa po objavljenom natječaju od 17.  rujna 2015. godine

 

      1.Za učitelja razredne nastave  puno, određeno vrijeme  do 31. 8.2016. - 2 izvršitelja,  - ni jedan kandidat ( od četiri molbe ) nije zadovoljio zakonske uvjete  pa  nije ni izvršen izbor u konkretnom natječaju.

    2. Za učitelja tjelesne i zdravstvene kulture nije stigla ni jedna molba.

    3-.  Za  stručnog suradnika pedagoga,  na puno, određeno vrijeme  do  31.8.2016. ravnatelj se odlučio za PETRU MAZIJA MUIĆ, prof. pedagogije i  talijanskog jezika.

            .

                                                               Ravnatelj

                                                            Ivan Čular,prof


Objava natječaja
 • OŠ ŠIME BUDINIĆA
 • ZADAR,PUT ŠIMUNOVA 4
 • OIB:83934515407
 • Tel.023/305-435;305-227
 • Fax :23/309 010
 • KLASA:112-01/15-02/212
 • URBROJ.2198/01-25-15- 1                                        
 • Zadar, 26.listopada 2015.                                                                                                                                                                                   

„U skladu s člankom 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 ( „Narodne novine“  br. 87/08.,86/09.,92./10.,105./10. i 86/12. ) i člankom 6. Pravilnika o radu, Osnovna škola  Šime Budinića Zadar, objavljuje natječaj za radno mjesto:

 

učitelja likovne kulture – skraćeno 10 sati tjedno, određeno vrijeme, do  31. 8. 2016. – 1 izvršitelj

 

Uvjeti:

 Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi  i pedagoško-psihološkom obrazovanju  učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu ( „NN 59/90; 27/93. i 7/96. )
 Probni rad  3 mjeseca.

 

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti molbu s preslikom potrebne dokumentacije:

ispravu kojom se dokazuje vrsta i stupanj stručne spreme,
uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnom i srednjem školstvu,
domovnicu,

                -     životopis

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Dokumenti se ne vraćaju, a obavijest o izboru kandidata biti će na web stranici Škole

/ www.sbudinica-zd.skole.hr / u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objave natječaja  na adresu škole:Put Šimunova 4, Zadar.  Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.“

 

                                                    Ravnatelj:

                                                   Ivan Čular, prof.


Objava natječaja
 • OŠ ŠIME BUDINIĆA
 • ZADAR,PUT ŠIMUNOVA 4
 • OIB:83934515407
 • Tel.023/305-435;305-227
 • Fax :23/309 010
 • KLASA:112-01/15-02 /165
 • URBROJ.2198/01-25-15- 1                                          
 • Zadar, 14.listopada 2015.                                                                                                                                                  

 

 „U skladu s člankom 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 ( „Narodne novine“  br. 87/08.,86/09.,92./10.,105./10. i 86/12. ) i člankom 6. Pravilnika o radu, Osnovna škola  Šime Budinića  Zadar, objavljuje natječaj za radno mjesto:

 

učitelja hrvatskog jezika i književnosti- skraćeno, 10 sati tjedno, određeno vrijeme do 31.8.2016. – 1 izvršitelj
učitelja glazbene kulture –skraćeno 14 sati tjedno, određeno vrijeme, do  31. 8. 2016. – 1 izvršitelj
učitelja razredne nastave – puno, neodređeno vrijeme, rad u produženom boravku 1. razreda - 1 izvršitelj

Uvjeti:

 Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi  i pedagoško-psihološkom obrazovanju  učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu ( „NN 59/90; 27/93. i 7/96. )
 Probni rad  3 mjeseca.

 

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti molbu s preslikom potrebne dokumentacije:

ispravu kojom se dokazuje vrsta i stupanj stručne spreme,
uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnom i srednjem školstvu,
domovnicu,

                -     životopis

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Dokumenti se ne vraćaju, a obavijest o izboru kandidata biti će na web stranici Škole

/ www.sbudinica-zd.skole.hr / u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objave natječaja  na adresu škole:Put Šimunova 4, Zadar.  Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.“

 

                                                    Ravnatelj:

                                                   Ivan Čular, prof.

 


Obavijest po natječaju
 • OŠ ŠIME BUDINIĆA ZADAR
 • KLASA:112-02/15-01/338
 • URBROJ:2198/01-25-15-4
 • Zadar,1. listopada 2015.

 

 

Obavijest kandidatima po  objavljenom natječaju  od 17. rujna  2015. godine za učitelja razredne nastave  i za  stručnog suradnika knjižničara

 

                 Obavještavamo  Vas da je  po  raspisanom  natječaju  za učitelja razredne nastave,na puno, određeno vrijeme  do povratak učiteljice s rodiljnog dopusta,  temeljem prijedloga ravnatelja Škole, Školski odbor donio jednoglasnu odluku  o zasnivanju radnog odnosa   ANE BATUR, mag. primarnog obrazovanja, koja u potpunosti ispunjava uvjete natječaja.

                 Po raspisanom natječaju za stručnog suradnika knjižničara, na pola radnog vremena, određeno vrijem, do povratka stručne suradnice knjižničarke s rodiljnog  dopusta,temeljem prijedloga ravnatelja, Školski odbor donio je jednoglasnu odluku o zapošljavanju MAJE BRATIĆ,dipl. knjižničarke , koja u potpunosti ispunjava uvjete natječaj.

 

                                                                                  Ravnatelj

                                                                               Ivan Čular,prof.

 


Natjerčaj za stručno osposobljavanje
Priloženi dokumenti:
Strucno-natjecaj.pdf


Natječaji
 • OŠ ŠIME BUDINIĆA
 • ZADAR,PUT ŠIMUNOVA 4
 • OIB:83934515407
 • Tel.023/305-435;305-227
 • Fax :23/309 010
 • KLASA:112-01/15-02 /140
 • URBROJ.2198/01-25-15- 1                                          
 • Zadar, 16.rujna 2015.                                                                                                                                     

                                                                                    

„U skladu s člankom 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 ( „Narodne novine“  br. 87/08.,86/09.,92./10.,105./10. i 86/12. ) i člankom 6. Pravilnika o radu, Osnovna škola  Šime Budinića  Zadar, objavljuje natječaj za radno mjesto:

 

učitelja razredne nastave- puno, određeno vrijeme do povratka radnice s rodiljnog dopusta – 1 izvršitelj
stručnog suradnika knjižničara- pola radnog vremena, određeno do povratka radnice s rodiljnog dopusta – 1 izvršitelj

 

Uvjet:

 Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi  i pedagoško-psihološkom obrazovanju  učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu ( „NN 59/90; 27/93. i 7/96. )
 Probni rad  3 mjeseca.

 

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti molbu s preslikom potrebne dokumentacije:

ispravu kojom se dokazuje vrsta i stupanj stručne spreme,
uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnom i srednjem školstvu,
domovnicu,

                -     životopis

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Dokumenti se ne vraćaju, a obavijest o izboru kandidata biti će na web stranici Škole

/ www.sbudinica-zd.skole.hr / u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objave natječaja  na adresu škole:Put Šimunova 4, Zadar.  Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.“

 

                                                    Ravnatelj:

                                                   Ivan Čular, prof.


Obavijest po natječaju
 • OŠ ŠIME BUDINIĆA
 • ZADAR,PUT ŠIMUNOVA 4
 • Klasa:112-01/15-01/98
 • Urbroj: 2198/01-25-15-10
 • U Zadru,   14. srpnja 2015.

 

Obavijest kandidatima po objavljenom natječaju od 3. srpnja 2015.godine za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanje radnog odnosa

 

                        Po objavljenom natječaju za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanje radnog odnosa od 3. srpnja 2015.  za stručnog suradnika pedagoga, učitelja razredne nastave -2, engleskog jezika, hrvatskog jezika i tehničke kulture,  ravnatelj OŠ Šime Budinića Zadar izabrao je:

Za učitelja razredne nastave – ŠIMU IVKOVIĆA, mag. primarnog obrazovanja,

Za učitelja hrvatskog jezika i književnosti – MATEJU  JURJEVIĆ, prof. hrvatskog jezika i književnosti,

Za učitelja tehničke kulture – MARINU BARADIĆ, dipl. inž. prometa koja je  završila pedagoško –psihološko didaktičko-metodičkom obrazovanje,

Za učitelja engleskog jezika – NIKOLINU KRŠULOVIĆ, prof. engleskog jezika i sociologije

Svi kandidati primljeni su na puno, određeno vrijeme, na vrijeme  od  7. rujna 2015. do 6. rujna 2016.godine.

Škola  neće vršiti izbor kandidata  po ovom natječaju za stručnog suradnika pedagoga  i drugog kandidata za razrednu nastavu.

 

 

                                                                                  Ravnatelj

                                                                           Ivan Čular,prof.


Natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
 •             OŠ ŠIME BUDINIĆA ZADAR
 •             PUT ŠIMUNOVA 4 ; OIB:83934515407
 •             Tel.023/305-435;305-227 ; Fax :23/309 010
 •             KLASA:112-01/15-02 /98
 •             URBROJ.2198/01-25-15- 1                                
 •             Zadar, 2.srpnja 2015.                                                                                                                                           

„U skladu s člankom 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“  br.92./10.,105./10. , 86/12.)koji je u vezi s člankom 59. Zakona o radu ( „Narodne novine br. 114/01, 142//03, 30/014, 137/04, 68/05, 149/09, 93/14.),i člnakom 30 Pravilnika o radu  Osnovna škola  Šime Budinića  Zadar, objavljuje natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto:

•  učitelja razredne nastave -  puno, određeno vrijeme do 31.8.2016.- 2 izvršitelja

. učitelja hrvatskog jezika i književnosti – puno,određeno vrijeme  do 31.08.2016.- 1 izvršitelj

. učitelja tehničke kulture –puno, određeno vrijeme do 31.08.2016.- 1 izvršitelj

. učitelja  engleskog jezika – puno, određeno vrijeme  do 31.08.2016.- 1 izvršitelj

. stručnog suradnika pedagoga – puno ,određeno  vrijeme do 31.08.2016.- 1 izvršitelj

Uvjet:

1. Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi  i pedagoško-psihološkom obrazovanju  učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu ( „NN 59/90; 27/93. i 7/96. ) .

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti molbu s preslikom potrebne dokumentacije:

•             ispravu kojom se dokazuje vrsta i stupanj stručne spreme,

•             uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnom i srednjem školstvu,

•             domovnicu;     -     životopis

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Dokumenti se ne vraćaju, a obavijest o izboru kandidata biti će na web stranici Škole / www.sbudinica-zd.skole.hr / u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava. Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objave natječaja  na adresu škole: Put Šimunova 4, Zadar. Nepotpune i nepravovremene molbe neće se razmatrati.“

                                                                                                              Ravnatelj

                                                                                                          Ivan Čular, prof.


Obavijest po natječaju
 • OŠ ŠIME BUDINIĆA ZADAR
 • KLASA:112-02/15.-01/43
 • URBROJ:2198/01-25-15-4
 • Zadar,9.travnja 2015.

Obavijest kandidatima po  objavljenom natječaju  od 28.ožujka 2015. godine za učitelja engleskog jezika,na puno, određeno vrijeme do 1 godine dana

                 Obavještavamo  Vas da je  po  raspisanom  natječaju  za učitelja engleskog jezika na puno, određeno vrijeme do 1 godine  od 28.ožujka 2015. godine, temeljem prijedloga ravnatelja, Školski odbor  na svojoj sjednici održanoj 9.travnja 2015. prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa dao za ANU DŽAJA , VSS-  prof. engleskog jezika i književnosti,  a  koja u potpunosti  ispunjava uvjete natječaja.

 

                                                                                  Ravnatelj

                                                                               Ivan Čular,prof.


Natječaj za učitelja engleskog jezika

OŠ ŠIME BUDINIĆA

 • ZADAR,PUT ŠIMUNOVA 4
 • OIB:83934515407
 • Tel.023/305-435;305-227
 • Fax :23/309 010
 • KLASA:112-01/15-02 /43
 • URBROJ.2198/01-25-15-3                                        
 • Zadar, 27.ožujka 2015.                                                                                                                                       

                                                                                                                                                               

„U skladu s člankom 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 ( „Narodne novine“  br. 87/08.,86/09.,92./10.,105./10. i 86/12. ) i odrama Zakona o radu („Narodne novine“ broj 38/95, 54/95, 65/95)  Osnovna škola  Šime Budinića  Zadar, objavljuje natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:

 • učitelja engleskog jezika i književnosti- puno, određeno vrijeme na rok od 1 godine dana – 1 izvršitelj

 

Uvjet:

 1. 1. Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi  i pedagoško-psihološkom obrazovanju  učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu ( „NN 59/90; 27/93. i 7/96. )

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti molbu s preslikom potrebne dokumentacije:

 • valjanu ispravu kojom se dokazuje vrsta i stupanj stručne spreme,
 • uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnom i srednjem školstvu (NN.87/08.)
 • domovnicu,

                -     životopis

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Dokumenti se ne vraćaju, a obavijest o izboru kandidata biti će na web stranici Škole

/ www.sbudinica-zd.skole.hr / u roku od 30 dana od dana izbora po natječaju.

Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objave natječaja  na adresu škole: Put Šimunova 4, Zadar.

Nepotpune i nepravovremene molbe neće se razmatrati.

 

                                                    Ravnatelj:

                                                   Ivan Čular, prof.


Obavijest kandidatima po objavljenom natječaju

Obavijest kandidatima po  objavljenom natječaju  od 5.veljače 2015. godine za učitelja razredne nastave,- puno, određeno vrijeme do povratka ručiteljice s rodiljnog dopusta

                 Obavještavamo  Vas da je  po  raspisanom  natječaju  za učitelja razredne nastave na puno, određeno vrijeme do povratka učiteljice s rodiljnog dopusta., od 5.veljače 2015. godine, temeljem prijedloga ravnatelja, Školski odbor  na svojoj sjednici održanoj 18. veljače 2015. prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa dao za HELENU BONOVIL BOROVIĆ , VSS-  dipl.učitelj, s pojačanim programom iz hravtskog jezika, a  koja u potpunosti  ispunjava uvjete natječaja.

 

                                                                                  Ravnatelj

                                                                               Ivan Čular,prof.


Natječaj
 • OŠ ŠIME BUDINIĆA
 • ZADAR,PUT ŠIMUNOVA 4
 • OIB:83934515407
 • Tel.023/305-435;305-227
 • Fax :23/309 010
 • KLASA:112-01/15-02/01
 • URBROJ:2198/01-25-15- 1                                          
 • Zadar, 4.veljače 2015.                                                                                    

                                                                                                

„U skladu s člankom 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 ( „Narodne novine“  br. 87/08.,86/09.,92./10.,105./10. i 86/12., 94/13.,136/14. i 152/14.) i člankom 6. Pravilnika o radu, Osnovna škola  Šime Budinića  Zadar, objavljuje natječaj za radno mjesto:

 

 • učitelja razredne nastave- puno, određeno vrijeme do povratka radnice s rodiljnog dopusta – 1 izvršitelj

 

Uvjet:

 1.  Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi  i pedagoško-psihološkom obrazovanju  učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu ( „NN 59/90; 27/93. i 7/96. )

 

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti molbu s preslikom potrebne dokumentacije:

 • ispravu kojom se dokazuje vrsta i stupanj stručne spreme,
 • uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnom i srednjem školstvu,
 • domovnicu,

                -     životopis

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Dokumenti se ne vraćaju, a obavijest o izboru kandidata biti će na web stranici Škole

/ www.sbudinica-zd.skole.hr / u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objave natječaja  na adresu škole:Put Šimunova 4, Zadar.

Nepotpune i nepravovremene molbe neće se razmatrati.“

 

                                                    Ravnatelj:

                                                   Ivan Čular, prof.


Izbor učitelja po natječaju od 13.11.2014.

Obavijest kandidatima prijavljenih na natječaj na oglasnim pločama i web stranici HZZO-a i oglasnoj ploči i web stranici škole 13.studenog 2014. za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za učitelja povijesti ,  na puno, određeno vijeme na rok od 6 mjeseci.

         Po objavljenom natječaju za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za  učitelja povijesti na puno, određeno vrijeme na rok od 6 mjeseci, ravnatelj škole dana 28. studenog 2014. izabrao je  ILIJANU PAVIČIĆ,prof. povijesti i hrvatskog jezika.

 

                                                               Ravnatelj

                                                            Ivan Čular,prof


Izbor učitelja po natječaju

Obavijest kandidatima po objavljenom natječaju od 13.studenog 2014. za zasnivanje radnog odnosa učitelja razredne nastave, na puno, određeno vijeme do 31.8.2015. godine.

Po objavljenom natječaju za zasnivanje radnog odnosa na puno, određeno vrijeme učitelja razredne nastave  od 13. 11. 2014.  Školski odbor  na sjednici održanoj 19. studenog 2014.dao je suglasnost za MARIJANU BUTERIN, magistru primarnog obrazovanja.

 

                                                               Ravnatelj

                                                            Ivan Čular,prof


Natječaj
 • OŠ ŠIME BUDINIĆA
 • ZADAR,PUT ŠIMUNOVA 4
 • OIB:83934515407
 • Tel.023/305-435;305-227
 • Fax :23/309 010
 • KLASA:112-01/14-02 /139
 • URBROJ.2198/01-25-14- 1                                 
 • Zadar, 13.studenoga 2014.                                                                                                                                            

„U skladu s člankom 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 ( „Narodne novine“  br. 87/08.,86/09.,92./10.,105./10. i 86/12. ) koji je u vezi s člankom 41. Zakona o radu ( „Narodne novine br. 114/01, 142//03, 30/014, 137/04, 68/05,  149/09), Osnovna škola  Šime Budinića  Zadar, objavljuje natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto:

 

 • učitelja povijesti -  puno, određeno vrijeme na rok od 6 mjeseci – 1 izvršitelj

 

Uvjet:

 1.  Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi  i pedagoško-psihološkom obrazovanju  učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu ( „NN 59/90; 27/93. i 7/96. )

 

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti molbu s preslikom potrebne dokumentacije:

 • ispravu kojom se dokazuje vrsta i stupanj stručne spreme,
 • uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnom i srednjem školstvu,
 • domovnicu,

                -     životopis

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Dokumenti se ne vraćaju, a obavijest o izboru kandidata biti će na web stranici Škole

/ www.sbudinica-zd.skole.hr / u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objave natječaja  na adresu škole: Put Šimunova 4, Zadar.

Nepotpune i nepravovremene molbe neće se razmatrati.“

 

                                                    Ravnatelj:

                                                   Ivan Čular, prof.


Natječaj
 • OŠ ŠIME BUDINIĆA
 • ZADAR,PUT ŠIMUNOVA 4
 • OIB:83934515407
 • Tel.023/305-435;305-227
 • Fax :23/309 010
 • KLASA:112-01/14-02 /
 • URBROJ.2198/01-25-14- 1                                        
 • Zadar, 30. listopada 2014.                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                  

„U skladu s člankom 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( „Narodne novine“  br. 87/08.,86/09.,92./10.,105./10. i 86/12. ) i člankom 6. Pravilnika o radu, Osnovna škola  Šime Budinića  Zadar, objavljuje natječaj za radno mjesto:

 

 • učitelja razredne nastave- puno, određeno vrijeme do 31. 8. 2015. – 1 izvršitelj

 

Uvjet:

 1.  Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi  i pedagoško-psihološkom obrazovanju  učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu ( „NN 59/90; 27/93. i 7/96. )
 2.  Probni rad  3 mjeseca.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti molbu s preslikom potrebne dokumentacije:

 • ispravu kojom se dokazuje vrsta i stupanj stručne spreme,
 • uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnom i srednjem školstvu,
 • domovnicu,

                -     životopis

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Dokumenti se ne vraćaju, a obavijest o izboru kandidata biti će na web stranici Škole / www.sbudinica-zd.skole.hr / u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objave natječaja  na adresu škole:Put Šimunova 4, Zadar.

Nepotpune i nepravovremene molbe neće se razmatrati.“

 

                                                    Ravnatelj:

                                                   Ivan Čular, prof.

 

 


Izbor ravnatelja
 • OŠ ŠIME BUDINIĆA
 • ZADAR,PUT ŠIMUNOVA 4
 • Tel.023/305-435;305-227
 • Fax :23/309 010
 • KLASA:602-01/14-01/315
 • URBROJ.2198-25-14-2
 • Zadar, 18. srpnja 2014

 

OBAVIJEST O IZBORU RAVNATELJA ŠKOLE

 

Na sjednici Školskog odbora održanoj 18. srpnja 2014. godine jednoglasno je donešena Odluka o imenovanju IVANA ČULARA  za ravnatelja škole, na rok od 5 godina počevši od 1. studenoga 2014.godine.

 

                     

                                                                     Predsjednica Školskog odbora

                                                                                  Silvana Rados,prof.


Obavijest po natječaju
 • OŠ ŠIME BUDINIĆA
 • ZADAR,PUT ŠIMUNOVA 4
 • Klasa:112-01/14-01/23
 • Urbroj: 2198/01-25-14-3
 • U Zadru,   30. svibnja 2014.

 

Obavijest kandidatima po objavljenom natječaju od 18. travnja 2014. za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanje radnog odnosa

                                     Po objavljenom natječaju za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanje radnog odnosa od 18. 4. 2014.  za stručnog suradnika pedagoga ravnatelj je izabrao Marinu Grbić, magistru pedagogije.

Marina Grbić je  pisano obavijestila školu 29. 5. 2014. da odustaje od izbora  za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanje radnog odnosa za  stručnog suradnika pedagoga zbog drugog zapošljavanja.

Škola  neće vršiti izbor novog kandidata  po ovom natječaju za stručnog suradnika pedagoga .

 

                                                                                  Ravnatelj

                                                                           Ivan Čular,prof.


Natječaj

Školski odbor Osnovne Šime Budinića Zadar temeljem članka 127. i 165. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13) i članka 61. Statuta Osnovne škole Šime Budinića Zadar, dana 2. lipnja 2014. godine raspisuje

N A T J E Č A J

 za izbor i imenovanje ravnatelja/ice škole

Za  ravnatelja/icu  osnovne škole može biti  izabrana  osoba  koja:

-  ispunjava uvjete za učitelja ili stručnog suradnika, a ima najmanje višu stručnu spremu i pet (5) godinog radnog iskustva na odgojno-obrazovnim poslovima u osnovnoj ili srednoj školi.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju,( u izvorniku ili ovjerenom presliku ):

 • diplomu o  stečenoj školskoj speremi
 • dokaz o položenom stručnom ispitu
 • dokaz o radnom iskustvu na odgojno-obrazovnim poslovima (potvrda poslodavca u osnovnoj i/ili srednjoj školi o vrsti i trajanju poslova, te potvrda ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • uvjerenje da se protiv  kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (ne stariju od 6 mjeseci).

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od pet (5) godina.

Rok za podnošenje prijave kandidata je osam (8) dana od dana objave natječaja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Na ovaj natječaj se ravnopravno prijavljuju osobe oba spola.

Prijave dostaviti na adresu  OŠ Šime Budinića Zadar, Put Šimunova 4, s naznakom „ Natječaj za ravnatelja/icu Škole- ne otvarati“.

Natječaj je objavljen u Večernjem listu- nacionalna razina, 5. lipnja 2014.godine.

O rezultatima natječaja kandidate ćemo obavijestiti u roku od četrdeset i pet (45) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

                                                                                  Predsjednica Školskog odbora

                                                                                       Silvana Rados,prof.


Obavijest o izboru po natječaju

Obavijest kandidatima po  objavljenom natječaju  od 18.travnja 2014.godine,stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za:                

 1. Učitelja hrvatskog jezika
 2. Učitelja povijesti
 3. Stručnog suradnika psihologa
 4. Učitelja geografije
 5. Učitelja razredne nastave
 6. Stručnog suradnika pedagoga
 7. Učitelja njemačkog jezika
 8. Učitelj engleskog jezika

Obavještavamo  Vas da su po  raspisanom  natječaju  od 18. travnja 2014., temeljem  odluke ravnatelja Škole, izabrani  slijedeći kandidati za radna mjesta:

 1. IVA MILIN – učitelj hrvatskog  jezika
 2. ANA MARIJA NISETEO -  učitelj  povijesti
 3. ANTONIJA LIVLJANIĆ – stručni suradnik, psiholog
 4. JULIJAN SUTLOVIĆ- učitelj geografije
 5. ANITA ŠTAJDOHAR – učitelj razredne nastave
 6. MARINA GRBIĆ – stručni suradnik, pedagog
 7. KRISTINA RUDAN – učitelj njemačkog jezika
 8. MARIJANA ROGIĆ – učitelj engleskog  jezika

Također obavještavamo da je po natječaju od 23. travnja 2014. za učitelja matematike, određeno, skraćeno – 8 sati tjedno do 13. lipnja 2014.,na prijedlog ravnatelja, Školski odbor dao prethodnu suglasnost za HELENU BONOVIL BOROVIĆ, uč. razredne nastvae, nestručno, jer nije bilo kandidata koji odgovaraju uvjetima natječaja.

 

                                                                                  Ravnatelj

                                                                               Ivan Čular,prof.


Natječaj
 • OŠ ŠIME BUDINIĆA
 •  ZADAR,PUT ŠIMUNOVA 4
 • Tel:023/305-435:305-227
 • Fax:023/309 010
 • E-mail:os-zadar-005@skole.t-com.hr
 • KLASA:112-02/14-01/23
 • URBROJ:2198/01-25-14-1
 • Zadar, 17.travnja 2014.                                             

„Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. 87./09., 86/09.,105/10, 92/10. i 90/11.) i članka 6. i 7. Pravilnika o radu, ravnatelj OŠ Šime Budinića Zadar  raspisuje natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za radna mjesta:

 1. učitelja hrvatskog jezika,puno, određeno vrijeme.- 1 izvršitelj
 2. učitelja povijesti, puno,određeno vrijeme do  – 1 izvršitelj
 3. stručnog suradnika psihologa, puno, određeno vrijeme – 1 izvršitelj
 4. učitelja geografije, puno, određeno vrijeme  -1 izvršitelj
 5. učitelja razredne nastave, puno,određeno vrijeme do  – 1 izvršitelj
 6. stručnog suradnika pedagoga, puno, određeno vrijeme  – 1 izvršitelj
 7. učitelja njemačkog jezika, puno, određeno vrijeme  – 1 izvršitelj
 8. učitelja engleskog jezika, puno, određeno vrijeme  – 1 izršitelj

Uvjeti:

 1.  Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi  i pedagoško-psihološkom obrazovanju  učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu ( „NN 59/90; 27/93. i 7/96. ).

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti molbu i presliku dokumenata:

 • ispravu kojom se dokazuje vrsta i stupanj stručne spreme,
 • uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnom i srednjem školstvu (NN.87/08.),
 • domovnicu,

               -     životopis

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Dokumente na vraćamo, a obavijest o izboru kandidata biti će na web stranici škole

( www.os-sbudinica-zd.skole.hr ) u roku od 30 dana od dana isteka roka za prijavu na natječaj. Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole, na  adresu škole – Put Šimunova 4, Zadar.

Nepotpune i nepravovremene molbe neće se razmatrati.“

             S poštovanjem,

                                              Ravnatelj

                                        Ivan Čular,prof.

Objavljeno:

 1. Na web stranici i oglasnoj ploči HZZO-a – 18.4.2014.
 2. Na web stranici i oglasnoj ploči Škole – 18.4.2014.

Arhiva

Važne poveznice
OBAVIJEST ZA RODITELJE

Popis udžbenika za šk. god. 2018./2019.

Vremenska prognoza
Vremenik natjecanja

Natjecanja i smotre u 2018.g

Svim učenicima puno sreće i znanja!!

Zato sto volim Zadar

KORISNI LINKOVI

 

 

Zakoni i pravilnici

Zakone i pravilnike možete pronaći na stranicama Agencije za odgoj i obrazovanje

BONTON

"Skockajte web! 2012"

NAŠA WEB-STRANICA U FINALU NAJBOLJIH NA NATJECANJU  "SKOCKAJTE WEB 2012"

Kalendar
« Studeni 2018 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Prikazani događaji

Vremenska prognoza

Prvi glas Budinića

Čitamo mi, u obitelji svi 2012./2013.

Stop nasilju među djecom!

ANKETA
Učite li njemački jezik?
 

Brojač posjeta
Ispis statistike od 4. 4. 2010.

Ukupno: 908772
CMS za škole logo
Osnovna škola Šime Budinića Zadar / Put Šimunova 4, HR-23000 Zadar / os-sbudinica-zd.skole.hr / ured@os-sbudinica-zd.skole.hr
preskoči na navigaciju