preskoči na sadržaj

Osnovna škola Šime Budinića Zadar

Školska godina 2021./2022.

Nastavna godina:

 • počinje 6. rujna 2021. godine, a završava 21. lipnja 2022. godine

Prvo polugodište:

 • traje od 6. rujna 2021. godine do 23. prosinca 2021. godine

Drugo polugodište:

 • traje od 10. siječnja 2022. godine do 21. lipnja 2022. godine.
UČENIČKI ODMORI:  

Jesenski odmor   

 • počinje 2. studenoga 2021. godine i traje do 3. studenoga 2021. godine, s tim da nastava počinje 4. studenoga 2021. godine
 

1. zimski odmor     

 • počinje 24. prosinca 2021. godine i traje do 7. siječnja 2022. godine, s tim da nastava počinje 10. siječnja 2022. godine.

2. zimski odmor

 • počinje 21. veljače 2022. godine i završava 25. veljače 2022. godine, s tim da nastava počinje 28. veljače 2022. godine
 

Proljetni odmor  

 • počinje 14. travnja 2022. godine i završava 22. travnja 2022. godine, s tim da nastava počinje 25. travnja 2022. godine

Ljetni odmor

Ljetni odmor počinje 23. lipnja 2022. godine, osim za učenike koji polažu predmetni, razredni, dopunski ili razlikovni ispit, koji imaju dopunski nastavni rad

 

 

 


Državni praznici tijekom šk. god. 2021./2022.

1. studenog – blagdan Svih Svetih
18. studenog  – Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje
25. prosinca – Božić
26. prosinca  – Sveti Stjepan
1. siječanj  – Nova godina
6. siječanj  – Sveta tri kralja
17. travanj  – Uskrs
18. travanj  – Uskrsni ponedjeljak
1. svibanj – Međunarodni Praznik rada
30. svibanj – Dan državnosti
16. lipanj  – Tijelovo

22. lipanj - Dan antifašističke borbe


STATUT
Priloženi dokumenti:
STATUT - 16.4.2019..doc


Static HTML
Priloženi dokumenti:
Odluka - donosenje Statuta.docx


Poziv na sjednicu školskog odbora

POziv na sjednicu školskog odbora

Ekskurzija - obavijest
Priloženi dokumenti:
Dokument1.docx


POTVDRDA O REDOVNOM ŠKOLOVANJU.
Priloženi dokumenti:
ATT00004.doc


STATUT ŠKOLE

Odluka

 
 • OŠ ŠIME BUDINIĆA ZADAR
 • Put Šimunova 4
 • KLASA:402-02/15-01/49
 • URBROJ:2198/01-25-15-10
 • Zadar, 23. prosinca 2015.

 

Na temelju članka 72. Statuta OŠ Šime Budinića Zadar i članka 14. Pravilnika o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti ( KLASA:602-01/15-01/95;URBROJ:2198/01-25-15-5 od 27. veljače 2015.godine) ravnatelj Škole Ivan Čular, prof. dana 24. prosinca 2015. godine donosi

 

ODLUKU O ODABIRU PONUDE

Javni naručitelj: OŠ Šime Budinića Zadar, Put Šimunova 4, Zadar, OIB:83934515407,matični broj:03141799.

 

Predmet bagatelne nabave za koji se donosi Odluka o odabiru:

Predmet nabave je tjelesne zaštite osoba i imovine u OŠ Šime Budinića Zadar za  2016. godinu,

Cijena odabrane ponude s PDV-om= 69.300,00 kn

 

Naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje ugovora o bagatelnoj nabavi:

VIRTUS ZAŠTITA d.o.o,OIB:00131456710, Josipa Strganca 2, 10 000 Zagreb

 

Razlog odabira, obilježja i prednosti odabrane ponude:

 Najpovoljnija ponuda s najnižom cijenom i valjana ponuda.

 

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda te upisnik dostavlja se ponuditelju na dokaziv način.

Ravnatelj

Ivan Čular,prof.


 

REPUBLIKA HRVATSKA

OŠ ŠIME BUDINIĆA ZADAR

PUT ŠIMUNOVA 4

Zadar,16. prosinca 2015.

 

 

 

UPISNIK O ZAPRIMANJU PONUDA

 Predmet nabave:Bagatelna nabava- usluge zaštita osoba i imovine u OŠ Šime Budinića Zadar za 2016.godinu

Redoslijed zaprimanja

 

Redbroj

 

PONUDITELJ

 

Datum

 

Vrijeme

 

1.

BILIĆ-ERIĆ d.o.o., za privatnu zaštitu, SESVETE

Ljudevita Posavskog 3

16.12.2015.

10,00

2.

MEDITERAN  SECURITY d.o.o, Zadar,Veslačka ulica 12

16.12.2015.

12,15

3.

ADRIATIC SECURITY  d.o.o. , Zadar, Domovinskog rata 3

16.12.2015.

12,15

4.

VIRTUS ZAŠTITA d.o.o., Zagreb, Josipa Strganca 2

17.12.2015.

10,00

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 

 

22.12.2015. godine

 

Ovlašteni predstavnik Naručitelja

Ana Sutlović                                                                                                                        

_______________


 

OŠ ŠIME BUDINIĆA ZADAR

 • PUT ŠIMUNOVA 4, ZADAR
 • KLASA:402-01/15-01/49
 • URBROJ: 2198/01-25-15-9
 • Zadar,  22. prosinca 2015.

 

ZAPISNIK O  OTVARANJU,PREGLEDU I OCJENI  PONUDA

Naziv i sjedište naručitelja: OŠ ŠIME BUDINIĆA ZADAR, Put Šimunova 4, OIB: 83934515407 

Mjesto  otvaranja ponuda:OŠ ŠIME BUDINIĆA ZADAR, Put Šimunova 4, ured ravnatelja

Predmet nabave: Tjelesna zaštite osoba i imovine u OŠ Šime Budinića Zadar                                      

Vrsta postupka javne nabave: Postupak nabave bagatelne vrijednosti

Evidencijski broj nabave: BN  1/15.

Procijenjena vrijednost nabave u kunama bez PDV-a : 75.000,00 kuna

Datum  donošenja Odluke o početku postupka bagatelne nabave: 10.prosinca 2015. godine

Datum i sat početka postupka otvaranja ponuda: 22. prosinca 2015. godine u 12,00 sati.

Ime i prezime nazočnih ovlaštenih predstavnika naručitelja:

1. Marko Jermen, elektromehaničar i ložač centralnog grijanja

2 Radmila Lakić,dipl.oecc- računovođa Škole

3. Ana Sutlović,dipl.iur.-  tajnica Škole

Poziv za dostavu ponuda objavljen je 11.prosinca 2015. na web stranici Škole i  isti dan upućen je gospodarskim subjektima:

ADRIATIC SECURITY,Domovinskog rata 3, Zadar

MEDITERAN SECURITY,Veslačka ulica 3, Zadar

BILIĆ-ERIĆ SECURITY,Ljudevita Posavskog 3,10360 Sesvete

Budući je javni poziv za nabavu bagatelne vrijednosti bio na web stranici Škole, preuzeo ga je tender javne nabave i  temeljem navedenog u otvorenom roku stigla je još jedna ponuda:

VIRTUS ZAŠTITA,d.o.o. Zagreb, Josipa Strganca 2, Zagreb

  Do isteka roka za dostavu ponuda pristigle su  četiri ( 4 ) ponude.

Ponude se otvaraju  prema rednom broju iz Upisnika o zaprimanju ponuda koji je u prilogu ovog Zapisnika.

1.Bilić-Erić security, Ljudevita Posavskog 3, 10 360 Sesvete, cijena bez  PDV-a= 77.000,00 kn iznos PDV-a 19.250,00 kn; cijena ponude s PDV-om= 96.250,00 kn

2.Mediteran security Zadar,Veslačka ulica 12, Zadar, cijena bez PDV-a = 60.000,00 kn; PDV= 15.000,00 kn; cijena s PDV-om = 75.000,00 kn

3. Adriatic security Zadar, Domovinskog rata 3, Zadar, cijena bez PDV-a = 59.000,00 kn; PDV =  14.750,00 kn; cijena s PDV-om = 73.750,00 kn

4. Virtus zaštita Zagreb,Josipa Strganca 2, Zagreb, cijena bez PDV-a = 55.440,00 kn;  PDV = 13.860,00 kn; cijena s PDV-om = 69.300,00 kn

Kriterij za odabir ponude je najniža cijena.

Prema kriteriju odabira – najniža cijena - ponude su rangirane:

1. Virtus zaštita Zagreb                                 bez  PDV-a = 55.440,00 kn 

2. Adriatic security Zadar                              bez  PDV-a = 59.000,00 kn

3. Mediteran security Zadar                          bez  PDV-a = 60.000,00 kn

4. Bilić-Erić security                                      bez  PDV-a = 77.000,00 kn

Datum i sat završetka postupka otvaranja ponuda: 22. prosinca 2015.g. u 12,30 sati.

Ovlašteni predstavnici naručitelja predlažu ravnatelju OŠ Šime Budinića Zadar da donese Odluku o odabiru ponude ponuditelja Virtus zaštita Zagreb, Josipa Strganca 2, s cijenom  55.440,00 kuna bez PDV-a, odnosno 69.300,00 kn s PDV-om, jer je njihova ponuda najpovoljnija valjana ponuda s najnižom cijenom u provedenom postupku nabave bagatelne vrijednosti, u predmetu: tjelesna zaštita osoba i imovine u OŠ Šime Budinića Zadar za 2016. godinu BN-1/15.

Ime, prezime i potpis osoba koje su izvršile pregled i ocjenu ponuda:

1. Marko Jermen, elektromehaničar i ložač centralnog grijanja  ___________________

2. Radmila Lakić, dipl. oecc- računovođa Škole ________________________________

3.Ana Sutlović, dipl. iur.-  tajnica Škole______________________________________

 

 Prilog Zapisniku:                                                                Zapisničar:         

1.Upisnik o zaprimanju ponuda                                          Ana Sutlović                                                      

                          


 
 • OSNOVNA ŠKOLA ŠIME BUDINIĆA
 • KLASA: 402-02/15-01/49
 • URBROJ: 2198/01-25-15-3
 • ZADAR,11.12. 2015. godine.

                                                                  GOSPODARSKI SUBJEKTI:

1.Adriatiksecurity d.o.o., Zadar,Domoviskog rata 3

2. Bili-Erlićsecurity,Tjelesna zaštita,Lj. Posavskog 3 10 360 Sesvete

3.Mediteran security, Zadar, Veslača ulica 12

 

 

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

za tjelesnu zaštitu osoba i imovine OŠ Šime Budinića Zadar

 

Naručitelj: OŠ Šime Budinića Zadar, Put Šimunova 4, OIB: 83934515407, dana11.prosinca 2015. pokrenuo je nabavu bagatelne vrijednosti: Tjelesnazaštita osoba i imovine OŠ Šime Budinića Zadar za svoje potrebe te Vam upućuje Poziv na dostavu ponude.

Sukladno  članku. 18., stavku 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11,83/13,143/13.) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a ( tzv. bagatelnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

Postupak nabave bagatelne vrijednosti se provodi sukladno odredbama Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti (KLASA:602-015/14-01/95,URBROJ:2198/01-25-14-1) od 27.veljače 2014.godine.

OPIS PREDMETA NABAVE

Naručitelj OŠ Šime Budinića Zadar, Put Šimunova 4, OIB: 83934515407, dana  11. prosinca 2015. pokrenuo je nabavu bagatelne vrijednosti: Tjelesna zaštita osoba i imovine OŠ Šime Budinića Zadar.

Naziv naručitelja: OŠ Šime Budinića Zadar, Put Šimunova 423000 Zadar, OIB:83934515407.

Opis predmeta nabave:Tjelesna zaštita osoba i imovine OŠ Šime Budinića Zadar

Predmet nabave: Tjelesna zaštita osoba i imovine OŠ Šime Budinićauradne dane  u vremenu od 15,00 do 21,00 sat  prema kalendaru rada osnovnih škola u 2016.godini.

Evidencijski broj nabave: BN 1/15.

Procijenjena vrijednost nabave: 75.000,00 kuna (s PDV-om)

UVJETI NABAVE

Vaša ponuda treba sadržavati slijedeće uvjete:

Način izvršenja: s odabranim ponuditeljem sklopiti će se ugovor o pružanju uslugatjelesne zaštite osoba i imovine OŠ Šime Budinića Zadar.

Rok izvršenja: Od dana stupanja ugovora na snagu.

Rok trajanja ugovora: 12 mjeseci

Rok valjanosti ponude: najmanje 30 dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda.

Mjesto izvršenja: Zadar, Put Šimunova 4.

Rok, način i uvjeti plaćanja: 30 dana od dana primitka računa, račun se ispostavlja na adresu Naručitelja, OŠ Šime Budinića Zadar, Put Šimunova 4, s naznakom „Račun za predmet nabave:12/2015.“

Cijena ponude: Cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom:cijena ponude bez PDV-a, iznos PDV-a, cijena ponude s PDV-om.

Kriterij za odabir ponude: najniža cijena.

Rok početka i završetka  usluga: od 1.siječnja  do 31.prosinca 2016. godine

SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati:

- Ponudbeni list ( ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)

- Dokazi ( traženi dokumenti)

- Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

- Potpisani prijedlog ugovora

NAČIN DOSTAVE

Ponuda se dostavlja na ponudbenom listu  iz ovog Poziva, a koje je potrebno dostaviti ispunjene i potpisane od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve  vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva.

Molimo da Vašu ponudu dostavite:

U zatvorenoj omotnici na adresu naručitelja:OŠ Šime Budinića Zadar, Put Šimunova 4, s naznakom „Ne otvaraj- naziv predmeta nabave- evidencijski predmet nabave.“

Na omotnici ponude mora biti naznačeno:

Naziv i adresa naručitelja,
Naziv i adresa ponuditelja,
Naziv predmeta nabave,
Naznaka „ne otvaraj“

Rok za dostavu ponude: do 18.prosinca 2015. do 24,00 sata

Način dostave ponude: poštom na adresu naručitelja ili osobno

Mjesto dostave ponude:Na adresu naručitelja, ured ravnatelja škole

Mjesto, vrijeme i datum otvaranja ponuda: OŠ Šime Budinića Zadar,Put Šimunova 4, ured ravnatelja škole  u 12 sati 22.prosinca 2015.

Ponuda koja nije pristigla u propisanom roku neće se otvarati i vraća se ponuditelju.

Otvaranje ponuda nije javno.

OSTALO

Obavijesti u vezi predmeta nabave:

Kontakt osoba:Ana Sutlović, tajnica škole; tel: 305-435; faks:309 010;

e-mail:ured@os-sbudinica-zd.skole.hr

Obavijest o rezultatima: Pisanu obavijest o rezultatima  nabave Naručitelj će dostaviti ponuditeljima u roku od 3 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

Poziv na dostavu ponude za tjelesnu zaštitu osoba i imovine OŠ Šime Budinića Zadar objavljen je na web stranici Škole 11. prosinca 2015. godine.

S poštovanjem,

                                      Ravnatelj

                                     Ivan Čular,prof.


 

 

Naručitelj, OŠ Šime Budinića Zadar, OIB: 83934515407, na temelju članka 72. Statuta  Škole i članka 9. Pravilnika o provedbi postupka nabave bagatlene vrijednosti ( KLASA: 011-01/14-01/01; URBROJ:2198/01-25-14-2, OD 30.1. 2014. )  ravnatelj Škole  Ivan Čular, prof. dana 10.prosinca 2015. donosi:

 

ODLUKU O POČETKU POSTUPKA NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI

 

Naziv premeta  nabave:  Tjelesna zaštita osoba i imovine OŠ Šime Budinića Zadar

Procijenjena vrijednost nabave: 75.000,00 s PDV-om

Ovlašteni predstavnici naručitelja  ( ime, prezime, obveze i ovlasti):

 

1.         Marko Jermen, elektromehaničar i ložač centralnog grijanja

2.         Radmila Lakić, dip.oecc.

3.         Ana Sutlović, dipl. iur.

 

Ovlašteni predstavnici naručitelja  na zatvorenoj omotnici obilježavaju redni broj, datum i vrijeme zaprimanja ponude, sastavljaju i potpisuju  upisnik o zaprimanju ponuda, otvaraju, pregledavaju i ocjenjuju ponude, stavljaju zapisnik i prijedlog odluke  kojom se odabire ponuda. 

 

KLASA:602-01/15-01/49

URBROJ:2198/01-25-15-2

Zadar, 10.prosinca 2015.                                                           Ravnatelj

                                                                                            Ivan Čular,prof.


 

Temeljem članka 13 Zakona o javnoj nabavi (NN 107/07, 125/08, 90/11) obavještavamo vas da Ivan Čular, prof., ravnatelj Osnovne škole Šime Budinića Zadar, ne obavlja upravljačku djelatnost niti je vlasnik poslovnih udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravlanju odnosno u kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 20%, stoga nema gospodarskih subjekata s kojim Osnovna škola Šime Budinića Zadar kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.


Razrednici - školska godina 2017./2018.

Važne poveznice

Poštovani roditelji, u privitku se nalazi raspored testiranja u sklopu utvrđivanja psihofizičke zrelosti za upis u prvi razred.

Kako do e-potvrde?

Kako do e-potvrde od škole?

U ovom videozapisu prikazan je postupak dobivanja e-potvrde o statusu učenika koju učenici i roditelji mogu dobiti digitalnim putem kako bi ostvarili određena prava.

POVEZNICA

UPUTE
Odluka

Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022.

Obavijest za roditelje: 

Roditelji čija djeca imaju rješenje o primjerenom obliku školovanja imaju pravo na uvid u Individualizirane kurikulume što možete ostvariti na informativnom razgovoru kod učitelja ili stručne službe. Molimo roditelje da se prethodno najave razredniku, učitelju ili stručnom suradniku.

Priloženi dokumenti:
2021 22 .png

Upute

UPUTE ZA SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19 VEZANO UZ RAD PREDŠKOLSKIH USTANOVA, OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA U ŠKOLSKOJ GODINI 2021./2022.

Udžbenici 2021./2022.

Popis udžbenika za školsku godinu 2022./2023.

U prilogu "DOM" nalazi se tablica s popisom dodatnih obrazovnih materijala (likovne mape i kutije s priborom za Prirodu, Biologiju, Fiziku i Tehničku kulturu), koje roditelji trebaju nabaviti do početka školske godine 2022./2023.

Korisne brošure

BRINI O SEBI - BUDI DOBRO - proŽIVI COVID - 

projekt Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade

Korisni dokumenti
Vremenska prognoza

Meteorološka stanica OŠ Šime Budinića 

Pljusak.hr

UPUTE

Priručnik za učenike za korištenje Teamsa i Office 365.

Priloženi dokumenti:
Microsoft-Teams-Ucenici.pdf

Zato sto volim Zadar

KORISNI LINKOVI

 

 

Zakoni i pravilnici

Zakone i pravilnike možete pronaći na stranicama Agencije za odgoj i obrazovanje

Priloženi dokumenti:
Zakon o odgoju i obrazovanju.pdf

BONTON

"Skockajte web! 2012"

NAŠA WEB-STRANICA U FINALU NAJBOLJIH NA NATJECANJU  "SKOCKAJTE WEB 2012"

Kalendar
« Kolovoz 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Prikazani događaji

Vremenska prognoza

Prvi glas Budinića

Čitamo mi, u obitelji svi 2012./2013.

Stop nasilju među djecom!

Brojač posjeta
Ispis statistike od 4. 4. 2010.

Ukupno: 1150516
CMS za škole logo
Osnovna škola Šime Budinića Zadar / Put Šimunova 4, HR-23000 Zadar / os-sbudinica-zd.skole.hr / ured@os-sbudinica-zd.skole.hr
preskoči na navigaciju