preskoči na sadržaj

Osnovna škola Šime Budinića Zadar

Školska godina 2018./2019.

Nastavna godina:

 • od 3. rujna 2018. god.  do  14. lipnja 2019. god.

Prvo polugodište:

 • od 3. rujna 2018.  do  21. prosinca 2018. god.

Drugo polugodište:

 • od 14. siječnja 2019.  do  14. lipnja 2019. god.

UČENIČKI ODMORI:

Zimski odmor     

 • 24. prosinca 2018. god. - 11. siječnja 2019. god.

Proljetni odmor  

 • 18. travnja 2019. -  26. travnja 2019. god.

Ljetni odmor

 • od 14. lipnja 2019. godine.

 


Blagdani i praznici u šk. g. 2018./2019.


Ekskurzija - obavijest
Priloženi dokumenti:
Dokument1.docx


POTVDRDA O REDOVNOM ŠKOLOVANJU.
Priloženi dokumenti:
ATT00004.doc


STATUT ŠKOLE

Odluka

 
 • OŠ ŠIME BUDINIĆA ZADAR
 • Put Šimunova 4
 • KLASA:402-02/15-01/49
 • URBROJ:2198/01-25-15-10
 • Zadar, 23. prosinca 2015.

 

Na temelju članka 72. Statuta OŠ Šime Budinića Zadar i članka 14. Pravilnika o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti ( KLASA:602-01/15-01/95;URBROJ:2198/01-25-15-5 od 27. veljače 2015.godine) ravnatelj Škole Ivan Čular, prof. dana 24. prosinca 2015. godine donosi

 

ODLUKU O ODABIRU PONUDE

Javni naručitelj: OŠ Šime Budinića Zadar, Put Šimunova 4, Zadar, OIB:83934515407,matični broj:03141799.

 

Predmet bagatelne nabave za koji se donosi Odluka o odabiru:

Predmet nabave je tjelesne zaštite osoba i imovine u OŠ Šime Budinića Zadar za  2016. godinu,

Cijena odabrane ponude s PDV-om= 69.300,00 kn

 

Naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje ugovora o bagatelnoj nabavi:

VIRTUS ZAŠTITA d.o.o,OIB:00131456710, Josipa Strganca 2, 10 000 Zagreb

 

Razlog odabira, obilježja i prednosti odabrane ponude:

 Najpovoljnija ponuda s najnižom cijenom i valjana ponuda.

 

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda te upisnik dostavlja se ponuditelju na dokaziv način.

Ravnatelj

Ivan Čular,prof.


 

REPUBLIKA HRVATSKA

OŠ ŠIME BUDINIĆA ZADAR

PUT ŠIMUNOVA 4

Zadar,16. prosinca 2015.

 

 

 

UPISNIK O ZAPRIMANJU PONUDA

 Predmet nabave:Bagatelna nabava- usluge zaštita osoba i imovine u OŠ Šime Budinića Zadar za 2016.godinu

Redoslijed zaprimanja

 

Redbroj

 

PONUDITELJ

 

Datum

 

Vrijeme

 

1.

BILIĆ-ERIĆ d.o.o., za privatnu zaštitu, SESVETE

Ljudevita Posavskog 3

16.12.2015.

10,00

2.

MEDITERAN  SECURITY d.o.o, Zadar,Veslačka ulica 12

16.12.2015.

12,15

3.

ADRIATIC SECURITY  d.o.o. , Zadar, Domovinskog rata 3

16.12.2015.

12,15

4.

VIRTUS ZAŠTITA d.o.o., Zagreb, Josipa Strganca 2

17.12.2015.

10,00

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 

 

22.12.2015. godine

 

Ovlašteni predstavnik Naručitelja

Ana Sutlović                                                                                                                        

_______________


 

OŠ ŠIME BUDINIĆA ZADAR

 • PUT ŠIMUNOVA 4, ZADAR
 • KLASA:402-01/15-01/49
 • URBROJ: 2198/01-25-15-9
 • Zadar,  22. prosinca 2015.

 

ZAPISNIK O  OTVARANJU,PREGLEDU I OCJENI  PONUDA

Naziv i sjedište naručitelja: OŠ ŠIME BUDINIĆA ZADAR, Put Šimunova 4, OIB: 83934515407 

Mjesto  otvaranja ponuda:OŠ ŠIME BUDINIĆA ZADAR, Put Šimunova 4, ured ravnatelja

Predmet nabave: Tjelesna zaštite osoba i imovine u OŠ Šime Budinića Zadar                                      

Vrsta postupka javne nabave: Postupak nabave bagatelne vrijednosti

Evidencijski broj nabave: BN  1/15.

Procijenjena vrijednost nabave u kunama bez PDV-a : 75.000,00 kuna

Datum  donošenja Odluke o početku postupka bagatelne nabave: 10.prosinca 2015. godine

Datum i sat početka postupka otvaranja ponuda: 22. prosinca 2015. godine u 12,00 sati.

Ime i prezime nazočnih ovlaštenih predstavnika naručitelja:

1. Marko Jermen, elektromehaničar i ložač centralnog grijanja

2 Radmila Lakić,dipl.oecc- računovođa Škole

3. Ana Sutlović,dipl.iur.-  tajnica Škole

Poziv za dostavu ponuda objavljen je 11.prosinca 2015. na web stranici Škole i  isti dan upućen je gospodarskim subjektima:

ADRIATIC SECURITY,Domovinskog rata 3, Zadar

MEDITERAN SECURITY,Veslačka ulica 3, Zadar

BILIĆ-ERIĆ SECURITY,Ljudevita Posavskog 3,10360 Sesvete

Budući je javni poziv za nabavu bagatelne vrijednosti bio na web stranici Škole, preuzeo ga je tender javne nabave i  temeljem navedenog u otvorenom roku stigla je još jedna ponuda:

VIRTUS ZAŠTITA,d.o.o. Zagreb, Josipa Strganca 2, Zagreb

  Do isteka roka za dostavu ponuda pristigle su  četiri ( 4 ) ponude.

Ponude se otvaraju  prema rednom broju iz Upisnika o zaprimanju ponuda koji je u prilogu ovog Zapisnika.

1.Bilić-Erić security, Ljudevita Posavskog 3, 10 360 Sesvete, cijena bez  PDV-a= 77.000,00 kn iznos PDV-a 19.250,00 kn; cijena ponude s PDV-om= 96.250,00 kn

2.Mediteran security Zadar,Veslačka ulica 12, Zadar, cijena bez PDV-a = 60.000,00 kn; PDV= 15.000,00 kn; cijena s PDV-om = 75.000,00 kn

3. Adriatic security Zadar, Domovinskog rata 3, Zadar, cijena bez PDV-a = 59.000,00 kn; PDV =  14.750,00 kn; cijena s PDV-om = 73.750,00 kn

4. Virtus zaštita Zagreb,Josipa Strganca 2, Zagreb, cijena bez PDV-a = 55.440,00 kn;  PDV = 13.860,00 kn; cijena s PDV-om = 69.300,00 kn

Kriterij za odabir ponude je najniža cijena.

Prema kriteriju odabira – najniža cijena - ponude su rangirane:

1. Virtus zaštita Zagreb                                 bez  PDV-a = 55.440,00 kn 

2. Adriatic security Zadar                              bez  PDV-a = 59.000,00 kn

3. Mediteran security Zadar                          bez  PDV-a = 60.000,00 kn

4. Bilić-Erić security                                      bez  PDV-a = 77.000,00 kn

Datum i sat završetka postupka otvaranja ponuda: 22. prosinca 2015.g. u 12,30 sati.

Ovlašteni predstavnici naručitelja predlažu ravnatelju OŠ Šime Budinića Zadar da donese Odluku o odabiru ponude ponuditelja Virtus zaštita Zagreb, Josipa Strganca 2, s cijenom  55.440,00 kuna bez PDV-a, odnosno 69.300,00 kn s PDV-om, jer je njihova ponuda najpovoljnija valjana ponuda s najnižom cijenom u provedenom postupku nabave bagatelne vrijednosti, u predmetu: tjelesna zaštita osoba i imovine u OŠ Šime Budinića Zadar za 2016. godinu BN-1/15.

Ime, prezime i potpis osoba koje su izvršile pregled i ocjenu ponuda:

1. Marko Jermen, elektromehaničar i ložač centralnog grijanja  ___________________

2. Radmila Lakić, dipl. oecc- računovođa Škole ________________________________

3.Ana Sutlović, dipl. iur.-  tajnica Škole______________________________________

 

 Prilog Zapisniku:                                                                Zapisničar:         

1.Upisnik o zaprimanju ponuda                                          Ana Sutlović                                                      

                          


 
 • OSNOVNA ŠKOLA ŠIME BUDINIĆA
 • KLASA: 402-02/15-01/49
 • URBROJ: 2198/01-25-15-3
 • ZADAR,11.12. 2015. godine.

                                                                  GOSPODARSKI SUBJEKTI:

1.Adriatiksecurity d.o.o., Zadar,Domoviskog rata 3

2. Bili-Erlićsecurity,Tjelesna zaštita,Lj. Posavskog 3 10 360 Sesvete

3.Mediteran security, Zadar, Veslača ulica 12

 

 

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

za tjelesnu zaštitu osoba i imovine OŠ Šime Budinića Zadar

 

Naručitelj: OŠ Šime Budinića Zadar, Put Šimunova 4, OIB: 83934515407, dana11.prosinca 2015. pokrenuo je nabavu bagatelne vrijednosti: Tjelesnazaštita osoba i imovine OŠ Šime Budinića Zadar za svoje potrebe te Vam upućuje Poziv na dostavu ponude.

Sukladno  članku. 18., stavku 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11,83/13,143/13.) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a ( tzv. bagatelnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

Postupak nabave bagatelne vrijednosti se provodi sukladno odredbama Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti (KLASA:602-015/14-01/95,URBROJ:2198/01-25-14-1) od 27.veljače 2014.godine.

OPIS PREDMETA NABAVE

Naručitelj OŠ Šime Budinića Zadar, Put Šimunova 4, OIB: 83934515407, dana  11. prosinca 2015. pokrenuo je nabavu bagatelne vrijednosti: Tjelesna zaštita osoba i imovine OŠ Šime Budinića Zadar.

Naziv naručitelja: OŠ Šime Budinića Zadar, Put Šimunova 423000 Zadar, OIB:83934515407.

Opis predmeta nabave:Tjelesna zaštita osoba i imovine OŠ Šime Budinića Zadar

Predmet nabave: Tjelesna zaštita osoba i imovine OŠ Šime Budinićauradne dane  u vremenu od 15,00 do 21,00 sat  prema kalendaru rada osnovnih škola u 2016.godini.

Evidencijski broj nabave: BN 1/15.

Procijenjena vrijednost nabave: 75.000,00 kuna (s PDV-om)

UVJETI NABAVE

Vaša ponuda treba sadržavati slijedeće uvjete:

Način izvršenja: s odabranim ponuditeljem sklopiti će se ugovor o pružanju uslugatjelesne zaštite osoba i imovine OŠ Šime Budinića Zadar.

Rok izvršenja: Od dana stupanja ugovora na snagu.

Rok trajanja ugovora: 12 mjeseci

Rok valjanosti ponude: najmanje 30 dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda.

Mjesto izvršenja: Zadar, Put Šimunova 4.

Rok, način i uvjeti plaćanja: 30 dana od dana primitka računa, račun se ispostavlja na adresu Naručitelja, OŠ Šime Budinića Zadar, Put Šimunova 4, s naznakom „Račun za predmet nabave:12/2015.“

Cijena ponude: Cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom:cijena ponude bez PDV-a, iznos PDV-a, cijena ponude s PDV-om.

Kriterij za odabir ponude: najniža cijena.

Rok početka i završetka  usluga: od 1.siječnja  do 31.prosinca 2016. godine

SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati:

- Ponudbeni list ( ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)

- Dokazi ( traženi dokumenti)

- Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

- Potpisani prijedlog ugovora

NAČIN DOSTAVE

Ponuda se dostavlja na ponudbenom listu  iz ovog Poziva, a koje je potrebno dostaviti ispunjene i potpisane od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve  vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva.

Molimo da Vašu ponudu dostavite:

U zatvorenoj omotnici na adresu naručitelja:OŠ Šime Budinića Zadar, Put Šimunova 4, s naznakom „Ne otvaraj- naziv predmeta nabave- evidencijski predmet nabave.“

Na omotnici ponude mora biti naznačeno:

Naziv i adresa naručitelja,
Naziv i adresa ponuditelja,
Naziv predmeta nabave,
Naznaka „ne otvaraj“

Rok za dostavu ponude: do 18.prosinca 2015. do 24,00 sata

Način dostave ponude: poštom na adresu naručitelja ili osobno

Mjesto dostave ponude:Na adresu naručitelja, ured ravnatelja škole

Mjesto, vrijeme i datum otvaranja ponuda: OŠ Šime Budinića Zadar,Put Šimunova 4, ured ravnatelja škole  u 12 sati 22.prosinca 2015.

Ponuda koja nije pristigla u propisanom roku neće se otvarati i vraća se ponuditelju.

Otvaranje ponuda nije javno.

OSTALO

Obavijesti u vezi predmeta nabave:

Kontakt osoba:Ana Sutlović, tajnica škole; tel: 305-435; faks:309 010;

e-mail:ured@os-sbudinica-zd.skole.hr

Obavijest o rezultatima: Pisanu obavijest o rezultatima  nabave Naručitelj će dostaviti ponuditeljima u roku od 3 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

Poziv na dostavu ponude za tjelesnu zaštitu osoba i imovine OŠ Šime Budinića Zadar objavljen je na web stranici Škole 11. prosinca 2015. godine.

S poštovanjem,

                                      Ravnatelj

                                     Ivan Čular,prof.


 

 

Naručitelj, OŠ Šime Budinića Zadar, OIB: 83934515407, na temelju članka 72. Statuta  Škole i članka 9. Pravilnika o provedbi postupka nabave bagatlene vrijednosti ( KLASA: 011-01/14-01/01; URBROJ:2198/01-25-14-2, OD 30.1. 2014. )  ravnatelj Škole  Ivan Čular, prof. dana 10.prosinca 2015. donosi:

 

ODLUKU O POČETKU POSTUPKA NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI

 

Naziv premeta  nabave:  Tjelesna zaštita osoba i imovine OŠ Šime Budinića Zadar

Procijenjena vrijednost nabave: 75.000,00 s PDV-om

Ovlašteni predstavnici naručitelja  ( ime, prezime, obveze i ovlasti):

 

1.         Marko Jermen, elektromehaničar i ložač centralnog grijanja

2.         Radmila Lakić, dip.oecc.

3.         Ana Sutlović, dipl. iur.

 

Ovlašteni predstavnici naručitelja  na zatvorenoj omotnici obilježavaju redni broj, datum i vrijeme zaprimanja ponude, sastavljaju i potpisuju  upisnik o zaprimanju ponuda, otvaraju, pregledavaju i ocjenjuju ponude, stavljaju zapisnik i prijedlog odluke  kojom se odabire ponuda. 

 

KLASA:602-01/15-01/49

URBROJ:2198/01-25-15-2

Zadar, 10.prosinca 2015.                                                           Ravnatelj

                                                                                            Ivan Čular,prof.


 

Temeljem članka 13 Zakona o javnoj nabavi (NN 107/07, 125/08, 90/11) obavještavamo vas da Ivan Čular, prof., ravnatelj Osnovne škole Šime Budinića Zadar, ne obavlja upravljačku djelatnost niti je vlasnik poslovnih udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravlanju odnosno u kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 20%, stoga nema gospodarskih subjekata s kojim Osnovna škola Šime Budinića Zadar kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.


Razrednici - školska godina 2017./2018.

Važne poveznice
OBAVIJEST ZA RODITELJE

Popis udžbenika za šk. god. 2018./2019.

Vremenska prognoza
Vremenik natjecanja

Natjecanja i smotre u 2018.g

Svim učenicima puno sreće i znanja!!

Zato sto volim Zadar

KORISNI LINKOVI

 

 

Zakoni i pravilnici

Zakone i pravilnike možete pronaći na stranicama Agencije za odgoj i obrazovanje

BONTON

"Skockajte web! 2012"

NAŠA WEB-STRANICA U FINALU NAJBOLJIH NA NATJECANJU  "SKOCKAJTE WEB 2012"

Kalendar
« Studeni 2018 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Prikazani događaji

Vremenska prognoza

Prvi glas Budinića

Čitamo mi, u obitelji svi 2012./2013.

Stop nasilju među djecom!

ANKETA
Učite li njemački jezik?
 

Brojač posjeta
Ispis statistike od 4. 4. 2010.

Ukupno: 908772
CMS za škole logo
Osnovna škola Šime Budinića Zadar / Put Šimunova 4, HR-23000 Zadar / os-sbudinica-zd.skole.hr / ured@os-sbudinica-zd.skole.hr
preskoči na navigaciju